Beslut 2020-09-08 (reg.nr 23-1446-20)

Ett lärosäte hade tillstånd från Universitets- och högskolerådet att ställa upp krav på yrkeslivserfarenhet som behörighetskrav utöver områdesbehörigheten A6/6a vid antagning till förskollärarprogrammet. Lärosätet hade dock inte fört in kravet i utbildningsplanen för utbildningen.

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2020 till Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass, 210 högskolepoäng, vid Göteborgs universitet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende dokumenterad yrkeserfarenhet med arbete från 1 juli 1998 som barnskötare eller motsvarande. Yrkeserfarenheten ska minst omfatta antingen tre års heltidstjänst under tre år eller fem års halvtidstjänst, varav två år ska vara sammanhängande. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

AA överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Hon har under perioden 2017-09-05 till 2020-09-05 arbetat tre år på förskola. Hon arbetar i ett socioekonomiskt utsatt område och hennes kompetens behövs i verksamheten.

Göteborgs universitet vidhöll sitt ställningstagande och anförde i huvudsak följande. AA har inte styrkt tre års heltidstjänst under tre år eller fem års halvtidstjänst. Det framgår att den sökande kommer att ha tre års yrkeslivserfarenhet först den 5 september. Yrkeslivserfarenhet för pågående tjänst räknas endast till den 30 juni inför höstterminen 2020. Universitetet har därför bedömt AA som obehörig.

Skäl

Av 6 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) framgår bl.a. att de särskilda behörighetskrav som gäller för en utbildning ska anges i utbildningsplanen.

Av utbildningsplanen för Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng, framgår att behörighetskraven för utbildningen är grundläggande behörighet och Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a/A6a).

Av utredningen framgår att Göteborgs universitet har tillstånd av Universitets- och högskolerådet att utöver områdesbehörighet A6a/6a använda följande krav som särskilt behörighetskrav för Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass:

- fem års dokumenterad yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass efter den 1 juli 1998. Det pedagogiska arbetet ska omfatta minst en halvtidstjänst, varav två år ska vara sammanhängande, eller

- tre års dokumenterad yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass efter den 1 juli 1998. Det pedagogiska arbetet ska omfatta en heltidstjänst.

Detta krav har dock inte angetts i behörighetskraven i utbildningsplanen. Nämnden finner mot denna bakgrund att det saknas rättsligt stöd att förklara AA obehörig på denna grund. Då AAs behörighet inte har ifrågasatts i övrigt ska överklagandet bifallas och AA ska förklaras behörig till sökt utbildning höstterminen 2020.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar AA behörig till Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass, 210 högskolepoäng, vid Göteborgs universitet, höstterminen 2020.