Beslut 2020-05-15 (reg.nr 23-790-20)

Fråga om en sökande tidigare hade genomfört högskolestudier i sådan omfattning att hon eller han kan anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Nämnden medgav undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Bakgrund

NN ansökte inför vårterminen 2020 till kursen Grunderna i AI, 2 högskolepoäng, vid Linköpings universitet. Lärosätet bedömde att han inte uppfyllde den grundläggande behörigheten. Han beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Han anser att han är behörig till sökt kurs eftersom han har en avslutad gymnasial utbildning samt nio avslutade kurser på högskola om sammanlagt 67,5 högskolepoäng. Han har dessutom redan genomfört kursen med godkänt resultat på www.elementsofai.se.

Linköpings universitet vidhöll sitt ställningstagande och anförde i huvudsak följande. Förkunskaper till den aktuella kursen är grundläggande behörighet på grundnivå. Enligt de meriter som finns registrerade på NN har han inte grundläggande behörighet på grundnivå. Han har därför bedömts som obehörig.

Skäl

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola om det finns särskilda skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från något eller några behörighetsvillkor ska göras om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Linköpings universitet har i sitt yttrande angett bl.a. att enligt de meriter som finns registrerade på NN har han inte grundläggande behörighet på grundnivå.

Av handlingarna i ärendet framgår att NN har totalt 67,5 högskolepoäng i avslutade kurser vid Högskolan i Skövde och Högskolan Kristianstad. Mot bakgrund av detta anser Överklagandenämnden för högskolan att han, med hänsyn tagen till att han har avklarat mer än 60 högskolepoäng, måste han anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig den aktuella kursen utan att uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Överklagandet ska därför bifallas på så sätt att NN medges undantag från kravet på grundläggande behörighet för kursen Grunderna i AI, 2 högskolepoäng, vid Linköpings universitet, vårterminen 2020.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att NN medges undantag från kravet på grundläggande behörighet för kursen Grunderna i AI, 2 högskolepoäng, vid Linköpings universitet, vårterminen 2020.