Beslut 2019-09-12 (reg.nr 23-1664-19)

Fråga om ett lärosäte kan ställa upp krav på de sökande ska styrka möjlighet att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka.

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2019 till kursen Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interaktionistisk grund (steg 1), 45 högskolepoäng, vid Linnéuniversitetet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende möjlighet att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka. Hon beviljades heller inte undantag (dispens) från detta krav.

Yrkande m.m.

AA överklagade beslutet.

Linnéuniversitetet vidhöll sitt ställningstagande och anförde bl.a. följande. AA har sökt till Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interaktionistisk grund (steg 1), 45 högskolepoäng inför höstterminen 2019. Hon har med bifogade meriter ej styrkt möjlighet att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka. Det för behörigheten bifogade intyget är inte bedömt som tillräckligt tydligt i detta avseende. Hon har ej heller medgivits undantag för detta krav av Linnéuniversitetet.

Efter att Linnéuniversitetet anmodats att närmare redogöra för på vilket sätt kravet avseende möjlighet att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka är helt nödvändigt, har universitetet anfört följande. Kurs 4SA375 förutsätter att man har tillgång automatiskt till familjer i en omfattning av 2 samtal/vecka. Under delkurs II får man handledning på kliniska familjer som studenter möter i sin kliniska vardag. Tiden under delkurs II är relativt knapp, man behöver ha tillgång till familjer från start av delkurs för att hinna med att under kursen få handledning och bli godkänd, för att kunna bedriva familjeterapeutiskt arbete. Av erfarenhet under de år kursen har getts har det uppstått stora bekymmer om studenten inte från start har varit garanterad tillgång från sin arbetsgivare på familjer i en omfattning av 2 samtal/vecka.

AA inkom med skrivelser ochanförde bl.a. följande. Hon menar hon med arbetsgivarintyg styrkt att hon är behörig.

Skäl

Av 7 kap. 31 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) framgår följande. De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

• kunskaper från en eller flera högskolekurser, och

• andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Högskolan får bestämma vilka krav enligt första stycket som ska ställas.

Av kursplanen för kursen Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interaktionistisk grund (steg 1), 45 högskolepoäng (hp) framgår att ett av förkunskapskraven är tillgång att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Överklagandenämnden kan konstatera att kravet på tillgång att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka inte är relaterat till någon kunskap den sökande bör ha med sig. Frågan är då om det kan vara ett villkor som anges i 7 kap. 31 § 2 högskoleförordningen. Nämnden finner att kravet närmast har sin grund i att universitetet inte ska behöva se till att studenterna har tillgång till klienter att praktisera på. Ett sådant krav kan enligt Överklagandenämndens mening inte ställas upp med stöd av bestämmelserna i högskoleförordningen. Linnéuniversitetet har därför saknat rättsligt stöd för att ställa upp det åberopade behörighetskravet. Då AA:s behörighet inte ifrågasatts i övrigt ska överklagandet bifallas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar AA behörig till kursen Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interaktionistisk grund (steg 1), 45 högskolepoäng, vid Linnéuniversitetet, höstterminen 2019.