Beslut 2019-02-15 (reg. nr 23-1420-18)

Fråga om meriter som endast har laddats upp i ValiWeb kan anses vara inkomna till Göteborgs universitet.

Bakgrund

AA ansökte inför vårterminen 2019 till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, vid Göteborgs universitet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den grundläggande behörigheten. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. När hon gjorde sin ansökan skickade hon betyg och intyg från arbetsgivare till ValiWeb i Skellefteå. Hon hade telefonkontakt med dem flera gånger eftersom de önskade intyg från en arbetsgivare som hon missat att skicka med. Ingen gång talade de om för henne att hon skickat för mycket, dvs. att de inte skulle ha gymnasiebetygen utan att de skulle skickas till antagning.se. Hon har inte fått någon e-post från antagningen om att de saknade något specifikt. Hon har fått ett e-postmeddelande om att sista dagen för komplettering närmar sig. Hon uppfattade inte det meddelandet som riktat till henne utan att det var en generell uppmaning till alla sökande. Hon bifogar sina gymnasiebetyg som visar att hon har de förkunskaper som krävs.

Göteborgs universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i yttranden i huvudsak följande. För att vara behörig till Yrkeslärarprogrammet krävs grundläggande behörighet. AA har inte styrkt grundläggande behörighet genom betyg från gymnasiet eller genom akademiska meriter. Universitetet har därför bedömt AA obehörig.

På Yrkeslärarprogrammets webbsida finns information om hur man söker till samt styrker sin behörighet till programmet. Där anges att man söker i flera steg, dels genom anmälan via antagning.se, dels genom behörighetsprövning via ValiWeb. Prövningen av yrkeskunskaperna görs i samarbete med ValiWeb i Skellefteå. Samtliga handlingar ska ha kommit in till ValiWeb senast den 15 april om man söker till höstterminen och den 15 oktober om man söker till vårterminen.

I samband med anmälan via antagning.se får den sökande en ”pop-up-ruta” med information om hur anmälan ska göras. Ett kontrollbesked där AA uppmanas gå in på antagning.se/Mina sidor och kontrollera sin anmälan samt att sista kompletteringsdag var den 3 december 2018 har skickats med e-post den 23 november 2018. På hennes sida framgick då att de grundläggande behörighetskraven inte var uppfyllda. Hon kunde även se vilka meriter som fanns i systemet och vilka meriter som fanns uppladdade eller inhämtade. Den grundläggande behörigheten bedöms på samma sätt för alla sökande till utbildningar vid Göteborgs universitet, via handlingar som laddats upp av den sökande på antagning.se eller hämtats in via betygsdatabasen till antagningssystemet.

ValiWeb är ett system som den programansvariga institutionen använder för behörighetsprövning mot yrkesämnen för sökande till Yrkeslärarprogrammet. Den programansvariga institutionen har tillgång till de handlingar som laddas upp i ValiWeb. Resultatet av prövningen mot yrkesämnen meddelas sektionen för antagning via programansvarig institution. Sektionen för antagning har inte tillgång till ValiWeb och de meriter som laddats upp i detta system.

AA har inte i tid kompletterat med betyg som styrker grundläggande behörighet enligt anvisningar på antagning.se. Meriter inkom i samband med överklagan, dessa har inte beaktats eftersom de har kommit in efter sista kompletteringsdag. Den programansvariga institutionen har nu till sektionen för antagning skickat över samtliga i tid inkomna handlingar som AA har laddat upp i ValiWeb, däribland ett gymnasiebetyg.

Skäl

Av 7 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att den som vill antas till högskoleutbildning ska anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

Göteborgs universitet har informerat de sökande om att man söker till Yrkesprogrammet i flera steg, dels genom anmälan via antagning.se, dels genom behörighetsprövning via ValiWeb. Universitetet har ombetts att till Överklagandenämnden skicka in universitetets beslut om hur ansökan till Yrkeslärarprogrammet ska göras. Universitetet har inte kunnat skicka in något sådant beslut men har uppgett att ValiWeb är ett system som den programansvariga institutionen vid universitetet har tillgång till och använder för behörighetsprövning mot yrkesämnen för sökande till Yrkeslärarprogrammet. Sektionen för antagning vid universitetet inte har tillgång till detta system och de meriter som laddats upp där.

Överklagandenämnden för högskolan gör följande bedömning.

Regeringen har i 7 kap. 4 § högskoleförordningen överlåtit åt högskolan att bestämma tid och ordning för anmälan till en utbildning. Det innebär inte att en högskola rent formlöst kan ge besked i dessa frågor. Det krävs i stället att högskolan formellt beslutar om sådana villkor för den enskilda kursen. Eftersom dessa villkor riktas mot alla som önskar söka en utbildning och inte till specifika personer eller organ ska högskolans villkor för den enskilda kursen beslutas som bindande föreskrifter och inte som förvaltningsbeslut.

Göteborgs universitet har inte kunnat visa upp några föreskrifter som ger besked om när och på vilket sätt en ansökan till Yrkeslärarprogrammet ska göras. Överklagandenämnden utgår därför från att det inte finns några sådana föreskrifter och allmänna regler om kommunikation med myndigheter gäller då i stället.

Enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) anses en handling ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen anges att med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

Eftersom den programansvariga institutionen har tillgång till och använder systemet ValiWeb för behörighetsprövning mot yrkesämnen för sökande till Yrkeslärarprogrammet finner Överklagandenämnden att handlingar som laddats upp i ValiWeb därigenom får anses ha inkommit till den programansvariga institutionen (jfr HFD 2017 ref. 15, RÅ 1996 ref. 25, RÅ 1989 ref. 29 och JO 2012/13 s. 464). Den programansvariga institutionen är en del av Göteborgs universitet varför handlingar som inkommit till institutionen därmed även har inkommit till Göteborgs universitet. Av universitetets yttrande framgår att AA i tid har laddat upp handlingar i ValiWeb, däribland ett gymnasiebetyg, varför dessa handlingar får anses ha inkommit i tid till Göteborgs universitet. Universitetet borde därför ha prövat om hon genom dessa handlingar uppfyller den grundläggande behörigheten.

Överklagandenämnden kan inte som första instans ta ställning till om AA genom sina i tid inskickade handlingar uppfyller den grundläggande behörigheten. Göteborgs universitets beslut ska därför undanröjas och ärendet återlämnas till universitetet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.