Beslut 2019-02-11 (reg.nr 23-276-19)

Prövning av undantag från behörighetsvillkor. Är lärosätet skyldigt att pröva en ansökan om undantag från behörighetsvillkoren.

Bakgrund

AA ansökte inför vårterminen 2019 om undantag från behörighetsvillkoren för tillträde till kursen Global farmaci inom receptarieprogrammet vid Uppsala universitet. Universitetet avslog ansökan och anförde bl.a. att fakulteten inte ger undantag från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet.

Uppsala universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Behörighetskrav för kursen Global farmaci för studenter på receptarieprogrammet, är minst 120 högskolepoäng inklusive godkänt betyg på kurserna Farmakognosi och läkemedlens ursprung, 6 högskolepoäng, och Läkemedels struktur och analys, 7,5 högskolepoäng, eller kursen Läkemedlens ursprung, struktur och analys, 13,5 högskolepoäng, samt ha följt alla tidigare kurser på termin 1-5. Studenten sökte om dispens för att få börja på kursen trots avsaknad av godkänt resultat på kursen Läkemedels struktur och analys. Ansökan avslogs med motiveringen att fakulteten inte gör undantag från de behörighetskrav som anges i kursplaner. Uppsala universitet vidhåller sitt beslut om att inte göra undantag från de behörighetskrav som anges i kursplanen.

Skäl

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola om det finns särskilda skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Enligt 12 kap. 2 § samma förordning kan ett beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen överklagas till Överklagandenämnden.

Av den aktuella bestämmelsen, dvs. 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen, framgår att ett lärosäte ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven. Ett lärosäte är mot bakgrund av bestämmelsen skyldigt att pröva en ansökan om undantag från behörighetskraven. Uppsala universitet har i beslutet och yttrandet anfört att universitetet vid den aktuella fakulteten inte ger undantag från de behörighetskrav som anges i kursplaner. Universitetet har därmed inte gjort en sådan prövning som lärosätet enligt bestämmelsen ska göra. Uppsala universitets beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till universitetet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Uppsala universitet för fortsatt handläggning.