Beslut 2018-10-29 (reg.nr 23-835-18)

Fråga om ett lärosäte kan kräva att sökanden till Vidareutbildning av lärare måste skriva ett godkänt valideringsprov för behörighet genom reell kompetens.

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2018 till Vidareutbildning av lärare (VAL), högst 120 högskolepoäng (hp), vid Göteborgs universitet. Lärosätet bedömde att han inte uppfyllde behörighetskravet avseende tillräckliga högskole­poäng i relevanta ämnen för att uppnå en lärarexamen inom VAL:s ram om högst 120 hp. Han beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Den validering av reell kompetens som han genomförde har underkänts. Han anser att valideringen genomförts på ett undermåligt sätt. De valideringsfrågor som ställdes var dåligt formulerade och inte konkreta.

Göteborgs universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. AA saknar mer än 120 hp för att nå en svenska lärarexamen. För att nå en lärarexamen mot grundskolans tidigare år, i enlighet med examensordning 2001, behöver sökanden läsa 90 hp lärarförberedande kurser, 60 hp kurser i en inriktning mot grundskolans tidigare år samt ytterligare 60 hp i akademiska studier. I samband med att AA ansökte till utbildningen prövade Göteborgs universitet om han kunde tillgodoräkna sig delar av utbildningen från reell kompetens. Examinator fann att tillgodoräkning från reell kompetens inte var möjligt. Tillgodoräkning av reell kompetens är en förutsättning för att studier mot sökt examen skulle rymmas inom utbildningens ram om 120 hp eftersom AA saknar tidigare relevanta högskolestudier.

Göteborgs universitet har efter remiss från Överklagandenämnden inkommit med ett kompletterande yttrande och anför i huvudsak följande. I samband med antagning till VAL höstterminen 2018 genomfördes validering av reell kompetens för sökande som arbetat som lärare i minst två år. Sökanden får skriftlig information om valideringsprocessen. Valideringen syftade till att undersöka om tillgodoräkning från reell kompetens är möjlig inom ramen för en lärarexamen vid Göteborgs universitet. Valideringen bestod i att validanderna i en lokal på lärosätet skriftligt fick besvara ett antal frågor kopplade till den egna erfarenheten av att arbeta som lärare. Frågorna svarar mot ett antal examensmål inom 2011 års lärar­examina. Godkänd validering resulterar i att 15 hp verksamhetsförlagd utbildning och 15 hp utbildningsvetenskaplig kärna tillgodoräknas från reell kompetens i samband med att aktuell lärarexamen utfärdas. AA:s validerings­uppgift examinerades av examinator vid institutionen för pedagogik och special­pedagogik. Examinator har bedömt att AA i den valideringsuppgift han lämnat in inte tillräckligt tydligt reflekterat och problematiserat sitt för­hållningssätt som lärare i relation till de instruktioner som är kopplade till uppgiften. Göteborgs universitet har låtit ytterligare en examinator från institutionen examinera AA:s valideringsuppgift och återigen funnit att tillgodoräkning från reell kompetens inte är aktuellt. Sammanfattningsvis bedöms AA inte nå upp till de för uppgiften utsatta kriterierna. Godkänd validering var en förutsättning för att kompletterande studier mot den examen AA sökt mot skulle rymmas inom utbildningens ram, 120 hp.

Skäl

Av 8 § förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitima­tion som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskol­lärarexamen framgår att för behörighet till utbildning enligt förordningen gäller 9-11 §§ istället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 7 kap. 5, 8-11, 25 och 28-31 a §§ högskoleförordningen.

Av 9 § samma förordning framgår att behörighet för utbildning enligt förordningen har den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare, om han eller hon

1. på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare enligt denna förordning, och

2. är verksam som lärare hos en sådan huvudman som avses i 2 §.

Enligt 11 § i samma förordning gäller utöver det som följer av 9 eller 10 § att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning eller på något annat sätt ha för­värvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att en examen, som kan vara behörighetsgivande för legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), kan uppnås inom ramen för en utbildning enligt denna förordning.

Enligt 14 § i samma förordning får utbildning enligt förordningen som ska leda till en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för en student sammanlagt omfatta högst 120 högskolepoäng.

Överklagandenämnden konstaterar att en skriftlig redogörelse kan vara en möjlighet för den sökande att visa vilka kunskaper och färdigheter som förvärvats genom yrkes­verksamhet. Det saknas dock stöd i aktuell förordning för att ställa upp några former av krav på att den sökande måste genomföra kompletterande prov eller andra uppgifter med godkänt resultat för att kunna bedömas som behörig till utbildning enligt förordningen. Ett sådant förfarande kan närmast liknas vid ett behörighetsprov och inte en bedömning av om den sökande uppfyller behörighetskraven med åberopade meriter.

Av utredningen framgår att Göteborgs universitet har avslagit AA:s ansökan på den grunden att hans valideringsuppgift underkänts. Det framgår inte om universitetet prövat om AA uppfyller behörighetskraven utifrån de handlingar han inkommit med i sin ansökan. Överklagande­nämnden kan inte som första instans ta ställning till om den av AA åberopade yrkes­verksamheten är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att han har förutsättningar att uppnå en behörighets­givande examen för legitimation som lärare inom de 120 högskolepoäng som Vidareutbildning av lärare får omfatta. Universitetets beslut ska därför undanröjas och ärendet återlämnas till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning.