Beslut 2018-05-18 (reg.nr 302-18)

Fråga om när en utbildningsplan träder i kraft. En utbildningsplan angavs vara gällande från höstterminen 2018. Eftersom ikraftträdandet inte tydligt framgick hade Överklagandenämnden att tolka om utbildningsplanens behörighetskrav var bindande.

Bakgrund

NN ansökte inför höstterminen 2018 till Statistics and Machine Learning, Master’s Programme, 120 högskolepoäng, vid Linköpings universitet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende kunskaper i engelska motsvarande kraven i Engelska 6. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har studerat ett program på universitetsnivå på engelska. Hon har sedan tidigare lämnat in ett brev där fakultetens dekanus intygar detta.

Linköpings universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Den klagande har inte visat att hon uppfyller den särskilda behörigheten avseende kunskaper i engelska motsvarande kraven i Engelska 6. Hon har inte visat att det universitet hon har studerat på har engelska som enda undervisningsspråk. Den tidigaste utbildningsplanen som finns är giltig från höstterminen 2018. Orsaken till detta är att programmet är nytt.

Skäl

Av 6 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) framgår det att utbildningsprogram ska ha en utbildningsplan. I utbildningsplanen ska det bl.a. anges krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Enligt 7 kap. 2 § samma förordning är den som har grundläggande behörighet, och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven, behörig till utbildningen.

Överklagandenämnden gör följande bedömning

Av utredningen framgår att utbildningsplanen för den sökta utbildningen är fastställd den 24 november 2017 och anges gälla från höstterminen 2018. Lärosätet har vidare uppgett att det inte finns någon tidigare utbildningsplan för programmet. Det framgår av utbildningsplanen att Engelska 6 är ett särskilt behörighetsvillkor för programmet.

Överklagandenämnden konstaterar att en utbildningsplan innehåller föreskrifter och är bindande för såväl lärosätena som för studenterna. Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer anses huvudprincipen vara att till grund för prövningen av ett mål eller ett ärende ska ligga de föreskrifter som är i kraft vid tidpunkten för prövningen (se RÅ 1988 ref. 132 och Överklagandenämndens avgörande 23-179-18).

Den fråga som Överklagandenämnden för högskolan inledningsvis har att ta ställning till är om utbildningsplanen hade trätt i kraft och därmed var bindande när Linköpings universitet beslutade om NN:s behörighet till programmet.

Av 13 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar framgår att det av en författning ska framgå när den träder i kraft. Av utbildningsplanen framgår att den gäller från höstterminen 2018. Den formuleringen är dock mycket otydlig och öppnar för olika tolkningar om när föreskrifterna i utbildningsplanen ska tillämpas. I sammanhanget kan det nämnas att Konstitutionsutskottet ansett att ikraftträdandet i en författning bör anges till ett bestämt datum (bet. 1985/86:KU25 s. 11). Detta leder till att Överklagandenämnden för högskolan måste göra en bedömning av om planen gällde när universitetet beslutade i frågan. Med hänsyn till planens syfte och till att det inte finns någon omständighet i sak som talar emot att den ska tillämpas på NN:s ansökan anser Överklagandenämnden att planen trätt i kraft vid universitetets beslut och att den är bindande vid prövningen av behörighet till programmet inför höstterminens start. Utbildningsplanen ligger därför till grund för Överklagandenämndens prövning.

Överklagandenämnden för högskolan finner vid denna prövning, i likhet med lärosätet, att NN inte har visat att hon uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret avseende kunskaper i engelska motsvarande kraven i Engelska 6 för den sökta utbildningen. Något skäl att ge henne undantag från detta behörighetsvillkor har inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.