Beslut 2017-09-06 (reg.nr 23-890-17)

Fråga om det ett särskilt behörighetskrav om kandidatexamen innebär att den sökande ska ha fullgjort ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Bakgrund

AA ansökte inför höstterminen 2017 till specialistsjuksköterskeprogrammet – intensivvård, 60 högskolepoäng (hp), specialistsjuksköterskeprogrammet – anestesisjukvård, 60 hp, specialistsjuksköterskeprogrammet – hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp och specialistsjuksköterskeprogrammet – distriktssköterska, 75 hp, vid Uppsala universitet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den särskilda behörigheten till utbildningarna avseende examensarbete motsvarande C-uppsats om 15 hp. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

AA överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har en 4-årig sjuksköterskeutbildning från Iran där det ingår ett examensarbete. Hon har även genomfört en kompletteringsutbildning i Sverige för att erhålla sjuksköterske-legitimation. Hon har cirka 10 års erfarenhet från Iran och Sverige. Hennes iranska examensarbete handlar om management och ledarskap för sjuksköterskor och deras roll inom organisationen.

Uppsala universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Behörighetskraven till programmen är svensk legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen, kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom vårdvetenskap/omvårdnad och yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Uppsala universitet har funnit att AA inte styrkt det särskilda behörighetskravet avseende examensarbete mot-svarande C-uppsats om minst 15 hp och anser inte att det tillkommit något nytt i ärendet som föranleder ändring av tidigare beslut. Ärendet överlämnas därför till Överklagandenämnden för högskolan för prövning och avgörande.

Skäl

Av 6 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att de särskilda behörig-hetskrav som gäller för en utbildning ska anges i utbildningsplanen.

Överklagandenämnden för högskolan har från universitetets webbplats inhämtat utbildningsplanen för specialistsjuksköterskeprogrammen (senast reviderad den 7 mars 2017). Av denna framgår att behörighetskraven för specialistsjuksköterskeprogrammen är av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska, kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vård-vetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen samt yrkeserfarenhet som sjuk-sköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort. Något krav på examensarbete motsvarande C-uppsats om 15 hp har inte angetts i behörighetskraven. Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att det saknas rättsligt stöd att förklara AA obehörig på denna grund. Då AA uppfyller behörighetskraven i övrigt ska överklagandet bifallas och AA förklaras behörig till de sökta utbildningarna höstterminen 2017.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar AA behörig till specialistsjuksköterskeprogrammet – intensivvård, specialist-sjuksköterskeprogrammet – anestesisjukvård, specialistsjuksköterskeprogrammet – hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och specialistsjuksköterskeprogrammet – distriktssköterska, höstterminen 2017 vid Uppsala universitet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.