Beslut 2017-05-09 (reg.nr 23-271-17)

En sökande bedömdes som obehörig eftersom han inte hade skickat in en utskrift av ett självständigt akademiskt arbete med post till en institution vid Uppsala universitet. Överklagandenämnden konstaterade att om en handling på något sätt kommer in till Universitets- och högskolerådet anses den därmed ha kommit det lärosäte tillhanda på vars uppdrag rådet genomför antagningen. Nämnden konstaterade också att bestämmelsen i 7 kap. 4 § högskoleförordningen inte gav stöd för att en handling ska komma in till en viss institution vid lärosätet vid en viss tid.

Bakgrund

NN ansökte inför höstterminen 2017 till masterprogram i freds- och konfliktstudier, 120 högskolepoäng, vid Uppsala universitet. Lärosätet bedömde att han inte uppfyllde den särskilda behörigheten för utbildningen. Han beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför i huvudsak att han uppfyller de särskilda behörighetsvillkoren.

Uppsala universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Det är ett särskilt behörighetskrav att den sökande skickar en utskrift av ett självständigt akademiskt arbete med post till institutionen för freds- och konfliktforskning. Enligt institutionen har den sökande inte uppfyllt detta krav.

Uppsala universitet har efter anmodan från Överklagandenämnden utvecklat sin syn på ärendet och anför i ett yttrande bl.a. följande. Ansökan var inte komplett i samband med att universitetet bedömde de sökandes behörighet, eftersom dokumentationen inte skickats in i den tid och ordning som universitetet beslutat. Av anmälningsmaterialet framgår att uppsatsen ska sändas via post till programansvarig institution senast 1 februari. NN inkom inte med handlingar direkt till institutionen utan valde istället att ladda upp dokumenten i antagningssystemet.

Anledningen till att uppsatsen används som ett behörighetskrav är för att visa förmågan att kunna skriva uppsats på akademisk nivå, vilket krävs för att kunna genomföra programmet. Genom uppsatsskrivande visar de sökande skrivteknik, argumentationsförmåga samt analytisk kompetens. I många länder ingår inte uppsatsskrivande som en obligatorisk del av kandidatutbildningen och det är därför nödvändigt att ange uppsats som ett särskilt behörighetskrav till utbildningen.

Skäl

Enligt 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) krävs det för att bli antagen till en utbildning att sökanden har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

Av 7 kap. 4 § högskoleförordningen framgår att den som vill antas till högskoleutbildning ska anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Uppsala universitet har anfört att NN är obehörig eftersom han inte har skickat in en utskrift av ett självständigt akademiskt arbete med post till institutionen för freds- och konfliktforskning. Universitetet har vidare som stöd för att det ska skickas in med post till en viss adress hänvisat till 7 kap. 4 § högskoleförordningen.

Av utredningen framgår att NN laddat upp sin kandidatuppsats på antagning.se, Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats för antagning, den 14 januari 2017. Han har även laddat upp sitt examensbevis från Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, på antagning.se. Av en bilaga till detta examensbevis framgår att det i utbildningen har ingått en kandidatuppsats omfattande 10 ECTS. Både Sverige och Nederländerna har anslutit sig till konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), den s.k. Lissabonkonventionen.

Överklagandenämnden konstaterar att UHR genomför antagning på uppdrag av landets universitet och högskolor. Om en handling på något sätt kommer in till UHR anses den därmed ha kommit det lärosäte tillhanda på vars uppdrag UHR genomför antagningen. Någon grund för att en handling ska komma in till en viss institution vid lärosätet vid en viss tid anser inte nämnden att bestämmelsen i 7 kap. 4 § högskoleförordningen ger stöd för.

Uppsala universitet borde mot denna bakgrund ha prövat om NN uppfyller de särskilda behörighetsvillkoren för det aktuella programmet mot de handlingar som fanns tillgängliga för universitetet vid sista dag för komplettering. Då någon sådan prövning inte har gjorts ska det överklagade beslutet undanröjas och ärendet överlämnas till Uppsala universitet för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och överlämnar ärendet till Uppsala universitet för fortsatt handläggning.