Beslut 2017-04-24 (reg.nr 23-281-17)

Ett särskilt behörighetskrav har formulerats som att två av fyra angivna behörighetsbakgrunder bör vara uppfyllda. Detta har bedömts innebära att kravet inte kan anses vara helt nödvändigt för att en student ska kunna tillgodogöra sig den aktuella utbildningen. Det har därför saknats rättsligt stöd för att finna den sökande obehörig på denna grund.

Bakgrund

NN ansökte inför höstterminen 2017 till masterprogrammet i miljöteknik och hållbar infrastruktur, 120 högskolepoäng, vid Kungl. Tekniska högskolan. Lärosätet bedömde att han inte uppfyllde den särskilda behörigheten. Han beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Han uppfyller behörighetsbakgrunderna A och C. Kursen Pump and Pump Station inkluderar studier i hydrologi och kursen Hydraulics inkluderar studier i strömningsmekanik.

Kungl. Tekniska högskolan vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. De särskilda behörighetskraven för det aktuella programmet är en kandidatexamen inom ett teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för programmet som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom bör minst två av följande behörighetsbakgrunder (A-D) vara uppfyllda:

A) Strömningsmekanik, 5 hp, och Hydrologi, 5 hp

B) Samhällsekonomi, 7,5 hp

C) Allmän kemi och/eller miljö- och markkemi, 7,5 hp

D) Geovetenskap, 6 hp

Den sökande uppfyller inte ovanstående behörighetsvillkor då endast behörighetsbakgrund C är uppfylld. Den sökande hävdar i sitt överklagande att även behörighetsbakgrund A är uppfylld och hänvisar till vissa kurser. Det går dock inte att med detta som underlag, vare sig innehållsmässigt eller poängmässigt, hävda att kravet om 5 hp inom ämnet hydrologi är uppfyllt.

Skäl

Enligt 7 kap. 31 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) ska de krav på särskild behörighet som ställs för studier på avancerad nivå vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

  1. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och
  2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Av utbildningsplanen för masterprogrammet i miljöteknik och hållbar infrastruktur framgår att det för att uppfylla den särskilda behörigheten för programmet krävs en kandidatexamen inom ett teknikområde som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för programmet som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom bör minst två av följande behörighetsbakgrunder (A-D) vara uppfyllda:

A) Strömningsmekanik, 5 hp, och Hydrologi, 5 hp

B) Samhällsekonomi, 7,5 hp

C) Allmän kemi och/eller miljö- och markkemi, 7,5 hp

D) Geovetenskap, 6 hp

Det i ärendet aktuella kravet är formulerat som att två behörighetsbakgrunder bör vara uppfyllda. Detta innebär enligt Överklagandenämndens mening att kravet inte kan anses vara helt nödvändigt för att en student ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det saknas därför rättsligt stöd för att finna NN obehörig på denna grund. Då det inte klart framgår om NN uppfyller övriga behörighetskrav ska Kungl. Tekniska högskolans beslut undanröjas och ärendet överlämnas till Kungl. Tekniska högskolan för fortsatt handläggning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och överlämnar ärendet till Kungl. Tekniska högskolan för fortsatt handläggning.