Beslut 2017-02-03 (reg.nr 23-77-17)

Fråga om vilken kursplan som ska tillämpas då kursplanen finns både på svenska och engelska.

Bakgrund

NN ansökte inför vårterminen 2017 till kursen Entreprenörskap och nyföretagande, 7,5 högskolepoäng, vid Göteborgs universitet. Lärosätet bedömde att han inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende kravet på minst 15 högskolepoäng från kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, innovation och/eller entreprenörskap. Han beviljades inte heller undantag (dispens) från detta behörighetsvillkor.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Hans examen i juridik motsvarar en samhällsvetenskaplig examen då många av de kurser som han har läst har anknytning till företagsekonomi och nationalekonomi, t.ex. kurser i skatterätt, fordringsrätt, konkurrensrätt, obligationsrätt, kontraktsrätt och sakrätt.

Göteborgs universitet vidhöll sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Den sökande har inte styrkt kunskaper motsvarande kurser på 15 högskolepoäng i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, innovation och/eller entreprenörskap. Institutionen bedömer att den sökande har 6 högskolepoäng i ämnen som motsvarar företagsekonomi.

NN inkom med en skrivelse och anförde i denna bl.a. följande. Enligt kursplanen är behörighetskravet 15 högskolepoäng i kurser som anknyter till de ämnen som räknas upp. Många av de kurser som han har läst hör till de ämnesområden som krävs, i synnerhet med hänsyn till att det endast krävs att kurserna har en koppling till ämnesområdena. Han bifogar även ett anställningsintyg som visar att han har arbetat åtta år på en advokatbyrå. Han uppger att han under denna tid var specialiserad på affärsjuridik.

Skäl

Enligt 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) krävs det för att bli antagen till en utbildning att sökanden har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som kan vara föreskriven. Enligt 7 kap. 31 § första stycket högskoleförordningen får krav på särskild behörighet för tillträde till utbildning på avancerad nivå avse kunskaper från en eller flera högskolekurser.

Enligt 7 kap. 31 § andra stycket högskoleförordningen får högskolan bestämma vilka krav som ska ställas enligt första stycket. Av utredningen framgår att Göteborgs universitet har ställt krav på särskild behörighet för tillträde till kursen Entreprenörskap och nyföretagande, 7,5 högskolepoäng.

I kursplanen anges att ett av de särskilda behörighetskraven är att den sökande måste ha erhållit en kandidatexamen (d.v.s. kurser motsvarande 180 högskolepoäng) inklusive minst 15 högskolepoäng från kurser inom ämnesområdena företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, innovation och/eller entreprenörskap.

Kursplanen finns även i en engelskspråkig version. I denna är det aktuella behörighetsvillkoret formulerat enligt följande. The applicant’s university education must include at least a Bachelor’s Degree (i.e. the equivalent of 180 hec) including av minimum of 15 hec of courses in subject areas related to business, economics, industrial management, innovation and/or entrepreneurship.

Av utredningen framgår att NN har tagit del av den engelskspråkiga versionen av kursplanen och att han har tolkat det särskilda behörighetsvillkoret som att det krävs minst 15 högskolepoäng i kurser som anknyter till något av de uppräknande ämnesområdena. Han anser att ett flertal av de juridiska kurser som han har läst ska anses höra till dessa ämnesområden och att de i varje fall ska anses anknyta till ämnesområdena.

Överklagandenämnden gör bedömningen att den sökande inte har 15 högskolepoäng i kurser som kan anses höra till företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, innovation eller entreprenörskap. Frågan som då uppstår är hur en engelskspråkig version av en kursplan ska bedömas för det fall att den skulle kunna tolkas på ett annat sätt än en svenskspråkig kursplan.

Enligt 4 § språklagen (2009:600) är svenska huvudspråk i Sverige. Vidare anges i 10 § att språket i förvaltningsmyndigheter är svenska. I en situation där det finns en version av en kursplan på ett annat språk som kan tolkas på ett annat sätt än den svenskspråkiga ska därför den svenskspråkiga kursplanen ha företräde. Den engelskspråkiga versionen av kursplanen får därför anses vara en översättning av den gällande kursplanen.

Med denna bakgrund finner Överklagandenämnden, i likhet med lärosätet, att NN inte har visat att han uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret avseende minst 15 högskolepoäng i kurser inom ämnesområdena företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi och/eller entreprenörskap för den sökta utbildningen. Något skäl att ge honom undantag från detta behörighetsvillkor har inte framkommit. Vad han i övrigt har anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.