Beslut 2017-01-20 (reg.nr. 23-1728-16)

Vid prövning av behörighet till s.k. kurspaket prövar Överklagandenämnden överklagandet efter de behörighetskrav som anges i kursplanen för varje kurs i paketet.

Bakgrund

NN ansökte inför vårterminen 2017 till bl.a. Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket), båda om 30 högskolepoäng, vid Lunds universitet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den grundläggande behörigheten avseende Svenska 3/Svenska som andraspråk 3. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Hon har studerat vid Stockholms universitet sedan 2014 och har en termin kvar. Hon kan inte tillgodoräkna sig svenska i någon större utsträckning inom sina meriter, men då hon läser ett internationellt program har detta inte varit något problem. Hon har varit i kontakt med Lunds universitet i samband med byte av lärosäte i syfte att säkerställa behörighet för tillgängliga utbildningar. Hon har även fått besked från Lunds universitet om att de sökta kurserna ges på engelska. Ytterligare kontakt med universitetet hölls där hennes behörighet bekräftades. Hon har senare fått besked om att hennes meriter i svenska inte bedömts utan att hon behandlats som en svensk student. Hon anser att hon därmed har blivit vilseledd, då hon saknar meriter i svenska och hon nämnt att hon inte talar svenska. Hon önskar därför undantag från kravet avseende svenska.

Lunds universitet vidhöll sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Kandidatkurs och examensarbete i Management and organization (kurspaket) består av kurserna Företagsekonomi: Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng (FEKH49), Företagsekonomi: Management och organisationsutveckling, 7,5 högskolepoäng (FEKH45) samt Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng (FEKH46).

För samtliga kurser krävs grundläggande behörighet för grundnivå. Undervisningsspråk för respektive kurs styrs av kursplanen. I de fall kursplanen anger engelska som undervisningsspråk ges undantag för Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 för grundläggande behörighet. Om en eller flera kurser i respektive kurspaket har svenska som undervisningsspråk krävs Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 för grundläggande behörighet för hela kurspaketet. För Kandidatkurs och examensarbete i Management and organization (kurspaket) framgår av kursplanerna att undervisningsspråk för kursen FEKH49 är svenska. Kurserna FEKH45 och FEKH46 har engelska som undervisningsspråk. NN bedömdes som obehörig för grundläggande behörighet då Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 inte styrkts. En fullständig bedömning av särskild behörighet har inte gjorts. Hon anför i sitt överklagande att hon anser sig ha fått missledande information från lärosätet om vad som gällt för grundläggande behörighet. De diskussioner som har förts med henne har kretsat kring förkunskapskrav som har med särskild behörighet att göra. Den grundläggande behörigheten har inte berörts i dessa samtal.

Lunds universitet anser att undervisningsspråken för kurserna i respektive kurspaket framgår tydligt och att dessa har varit tillgängliga för henne. Utgångspunkten är att Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 ska styrkas för grundläggande behörighet om inte undervisningsspråk för samtliga kurser ingående i ett kurspaket är ett annat språk än svenska. Universitetet anser inte att det har givit felaktig information gällande kraven för grundläggande behörighet.

Skäl

Av 6 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att all utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser och att kurser får sammanföras till utbildningsprogram. I 6 kap. 14 § anges att det för en kurs ska finnas en kursplan. Av 6 kap. 15 § framgår att det i kursplanen ska anges följande: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Av 2 § Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2013:1 om grundläggande behörighet och urval framgår bl.a. att det för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Av utredningen framgår att NN har sökt till ett kurspaket omfattande tre kurser. Hon bedömdes obehörig för grundläggande behörighet avseende Svenska 3/Svenska som andraspråk 3. Det finns inga regler om så kallade kurspaket i högskoleförordningen eller i andra bestämmelser. Överklagandenämnden för högskolan gör därför en prövning av lärosätets behörighetsbeslut för respektive kurs.

Lunds universitet har anfört att undantag från kravet på svenska ges i de fall som kursplanen anger engelska som undervisningsspråk. För kurserna FEKH45 och FEKH46 anges engelska som undervisningsspråk i respektive kursplan, medan det för kursen FEKH49 anges svenska som undervisningsspråk. Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att NN ska medges undantag från kravet på grundläggande behörighet för kurserna FEKH45 och FEKH46 vid antagning till kurserna vårterminen 2017. Överklagandet avslås i övrigt.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att NN medges undantag från kravet på grundläggande behörighet för kurserna FEKH45 och FEKH46 vårterminen 2017. Överklagandet avslås i övrigt.