Beslut 2016-09-15 (reg.nr 23-824-16)

Frågan om Försvarshögskolan kan kräva att fysiska tester ska vara godkända för att den sökande ska anses vara behörig till sökt högskoleutbildning. Även fråga om krav på föreskrifter.

Bakgrund

NN ansökte inför höstterminen 2016 till Officersprogrammet med nautisk inriktning, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan. Lärosätet bedömde att han inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende fysisk standard. Han beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. En kort tid innan de fysiska testerna genomförde han Försvarsmaktens bedömning av tjänstbarhet för SUB III samt sjöplacerad personal med godkänt resultat som är giltiga fram till 2017. Testerna för SUB III omfattas av ett högre krav på fysisk förmåga och godkänner honom att bli placerad och/eller ta anställning på samtliga marinens fartyg inklusive ubåt.

Försvarshögskolan vidhöll sitt ställningstagande och anförde i huvudsak följande. Högskolan låter Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) utföra tester av de delar av behörighetskraven som avser medicinska fordringar, fysisk standard samt inskrivningsprov. Behörighetskravet avseende fysisk standard utgörs av mätning av muskelstyrka samt ett konditionstest på cykel. Lägsta värde för godkänt resultat på konditionstestet är 4. NN erhöll resultat 3 och uppfyller därmed ej samtliga förkunskapskrav för Officersprogrammet. Högskolan finner ingen anledning att ompröva beslutet.

Försvarshögskolan har i kompletterande yttrande anfört bl.a. följande. Det rättsliga stöd som Försvarshögskolan åberopar för att ha fysiska tester som behörighetskrav finns i 4 kap. 4 § förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan. Där anges att Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till utbildning som avses i 3 §. Försvarshögskolans föreskrifter finns i Antagningsordningen. Där föreskrivs att för behörighet krävs bl.a. följande. Visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja-5-5 eller Godkänd, uppfyllande av de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna, uppfyllande av föreskrivna fysiska tester och uppvisande av godkänt resultat på inskrivningsprov.

Av prop 2006/07:64 Högskoleutbildning av officerare m.m. s. 23 framgår att de krav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. I utbildningen ingår praktiska moment och övningar som är fysiskt krävande. Övningarna genomförs under olika förhållanden, bl.a. vintertid med sträng kyla men även sommartid med sol och värme. Övningarna pågår många gånger dygnet runt med lite sömn och vila som följd. Under de praktiska momenten och övningarna bär studenten militär stridsutrustning och vapen. För att genomföra och klara utbildningen krävs därför tillräcklig fysik avseende styrka och kondition. De fysiska kraven som Försvarshögskolan ställer inför Officersprogrammet motsvarar det lägsta kravet Försvarsmakten ställer på en soldat eller sjöman.

Skäl

Behörighetskraven för utbildning som leder till officersexamen stadgas i 4 kap. 3-4 §§ förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan. För behörighet krävs enligt 3 §, utöver vad som gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5, 6 och 24 §§ högskoleförordningen (1993:100), att sökanden är svensk medborgare, har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning, har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enigt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen. Vidare framgår att Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om lämplighetskravet samt föreskrifter om den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till sådan utbildning.

Av utbildningsplanerna för officersprogrammen framgår bl.a. som ett särskilt behörighetskrav att den sökande ska uppfylla föreskrivna fysiska tester.

Överklagandenämnden har från en befattningshavare vid Försvarshögskolan inhämtat uppgift att några föreskrifter eller något annat beslut inte har fattats om de fysiska testerna.

Med hänsyn tagen till vad Försvarshögskolan anfört om innehållet och karaktären på Officersprogrammet anser Överklagandenämnden att ett behörighetskrav om att den sökande ska uppfylla vissa fysiska krav som prövas genom tester i detta fall är rimligt. I utbildningsplanen har högskolan angett att en sökande ska uppfylla vissa föreskrivna fysiska tester. Då utredningen har visat att sådana föreskrifter saknas, finner Överklagandenämnden att det saknas rättsligt stöd att förklara NN obehörig på den grund att han inte uppfyller dessa tester. Då högskolan inte anfört att han inte uppfyller behörighetskraven i övrigt ska överklagandet bifallas och NN ska anses behörig till sökt utbildning höstterminen 2016.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar NN behörig till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan höstterminen 2016.