Beslut 2016-08-25 (reg.nr 23-978-16)

Frågan om delar av en kurs kan ingå i en behörighetsprövning till l Kompletterande pedagogisk utbildning.

Bakgrund

NN ansökte inför höstterminen 2016 till Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - humaniora och samhällsvetenskap: Gymnasieskolan med två ämnen (tyska och svenska), 90 högskolepoäng (hp), vid Stockholms universitet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende 120 hp i svenska. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Universitetet anger som skäl till hennes obehörighet att en kurs i litteraturvetenskap är oavslutad och inte kan kompletteras, då den inte är pågående. Det är visserligen sant att hon saknar 9 hp på B-nivån i litteraturvetenskap och därför inte kommer upp i 60 hp. Enligt behörighetskraven kan 120 hp i svenska alternativt vara fördelade på 90 hp i svenska språket och 30 hp i litteraturvetenskap. Det innebär att summan av följande meriter ändå borde ge formell behörighet: 30+15 hp svenska/litteraturhistoria (kombinerat) inom lärarutbildningen vid Umeå universitet - samtliga delkurser som gavs läsåret 1989/1990 är slutförda (resterande 15 hp samma år var pedagogisk baskurs som inledde utbildningen), 60 hp svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, 15 hp barns språkutveckling vid nämnda institution samt 30 hp litteraturvetenskap - med samtliga delkurser slutförda på A-nivå - vid Institutionen för litteraturvetenskap, Umeå universitet (och två slutförda delkurser på B-nivå, 21hp). Det självständiga arbetet har hon gjort inom ramen för hennes fil.mag. i tyska (30 hp).

Stockholms universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak följande. Ifrågavarande utbildning kräver minst 120 hp i svenska och 90 hp i tyska. NN har inte styrkt kunskaper motsvarande 120 hp i svenska. Hon har dessutom gamla och oavslutade kurser som inte går att komplettera.

Skäl

Av utredningen framgår att NN i varje fall har 95 hp i svenska och 51 hp i litteraturvetenskap. Stockholms universitet har bl.a. anfört att hennes kurser är äldre och att de inte går att komplettera.

Överklagandenämnden för högskolan gör följande bedömning

Av nämndens praxis framgår att det i ärenden som rör tillgodoräknade och examen går att räkna med även delar av kurser som inte är avslutade om de är tydligt definierbara t.ex. ämnesmässigt. Denna praxis är tillämplig även i ärenden rörande behörighet. Mot den bakgrunden finner nämnden vid en granskning av NN:ss meriter att hon sammantaget uppfyller poängkravet i svenska. Hon ska därför anses behörig till sökt utbildning även i ämnet svenska. Överklagandet ska därför bifallas.