Beslut 2002-11-15 (reg.nr 32-834-02)

Särskild behörighet till praktisk-pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 20-40 poäng, ämneskombinationen naturkunskap. Lärosätet krävde för tillträde bland annat 20 poäng i fysik, vilket den klagande inte uppfyllde. Den klagande ansågs ändå ha kunskaper motsvarande 80 poäng naturkunskap.

Ärendets bakgrund

E.O. ansökte till praktisk-pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 20 - 40 poäng, allmän inriktning, ämneskombinationen biologi, naturkunskap (kemi) alt. biologi, naturkunskap, vid Göteborgs universitet. Universitetet bedömde att han inte hade styrkt särskild behörighet och medgav inte heller undantag från det särskilda behörighetskravet.

Yrkande m.m.

E.O. överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. följande. Utbildningar till gymnasielärare bedrivs på flera platser i landet och de utbildningarna måste rimligen betraktas som likvärdiga. En gymnasielärare i naturkunskap utbildad i Karlstad måste därför vara likvärdig med en i Göteborg och han förstår inte varför han skall nekas tillträde till den sista terminen av utbildningen.Göteborgs universitet avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Behörighetskraven vid antagning är ämneskunskaper om 80 respektive GO poäng i avslutade kurser i minst två undervisningsämnen. E.O. bedömdes ha ämneskunskaper motsvarande 85 poäng i biologi, 40 poäng inom ämnesdelen kemi och 20 poäng inom ämnesdelen geovetenskap inom undervisningsämnet naturkunskap. För fullständig ämneskompetens i undervisningsämnet naturkunskap bedömdes 20 poäng i fysik saknas, ett behörighetsvillkor som framgår av utbildningsplan.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Nämnden gör följande bedömning. Av utredningen framgår att särskilt behörighetsvillkor vid antagning till sökt utbildning är 80 poäng i naturkunskap. Universitetet har dessutom kompletterat dessa bestämmelser med villkor som innebär att den sökande skall ha 20 poäng i fysik. E.O. har 85 poäng i biologi, 40 poäng i kemi, 20 poäng i geovetenskap, 20 poäng i miljövetenskap samt 20 poäng i praktisk pedagogik. Nämnden finner att han härigenom får anses ha visat kunskaper sammantaget motsvarande det uppställda kravet på 80 poäng naturkunskap. Vid angivna förhållanden skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar E.O. behörig vid antagning till praktisk-pedagogik utbildning, 20 - 40 poäng, allmän inriktning, höstterminen 2003.