Beslut 2002-02-08 (reg.nr 31-45-02)

Särskild behörighet i svenska. Sökande med isländsk gymnasieutbildning. Nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning. Ärendets bakgrund Genom det överklagade beslutet förklarade Uppsala universitet att M inte hade behörighet vid antagning till lärarutbildningar. Universitetet medgav inte undantag.

Yrkande m.m.

M överklagade beslutet och anförde följande. Förutom att ha studerat isländska och bott i Danmark ett antal år har hon också läst kursen Svenska för utländska studerande i Uppsala. Endast 5 poäng av 20 är registrerade än så länge även om hon redan har tentat ytterligare 10 poäng och kommer att ta de sista 5 den 11 januari.

Universitetet vidhöll i yttrande sitt ställningstagande och anförde bland annat följande. Eftersom M inte styrkte det särskilda behörighetskravet i Svenska kurs B fick hon inte delta i urvalet till programmen. Kursen Svenska för utländska studerande A, 20 poäng, ger kunskaper motsvarande Svenska kurs B. M läser kursen under höstterminen 2001 och kan därför ännu inte styrka sin behörighet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Den 3 september 1996 undertecknades en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning.

Med beaktande av denna överenskommelse har överklagandenämnden i ett tidigare avgörande funnit att en sökande med isländsk gymnasieutbildning som hade uppnått 18 einingar i isländska samt 6 einingar i danska uppfyllde det särskilda behörighetsvillkoret gällande Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B (beslut 2000-10-11, reg.nr 32-722-00).

Såvitt framgår av utredningen har M i sin isländska gymnasieutbildning uppnått bland annat 19 einingar i isländska och 10 einingar i danska. Med hänsyn till vad som sålunda framkommit i ärendet finner överklagandenämnden att M redan genom sin isländska gymnasieutbildning uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret gällande Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att M uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret gällande Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B.