Beslut 2002-01-15 (reg.nr 32-817-01)

Grundläggande behörighet. Fråga om undantag. Behovet av kunskaper i engelska.

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet avslog Högskolan i Halmstad W:s ansökan om undantag från kravet på grundläggande behörighet vid antagning till kursen Arbetspsykologi, 5 poäng.

Yrkande m.m.

W överklagade beslutet och yrkade bifall till sin ansökan. Han anförde bland annat följande i överklagandet. Han sökte förra året dispens för en likartad utbildning men fick då besked om att det inte gick då han inte ens ansträngt sig med att till exempel skriva högskoleprovet. I denna ansökan har han bifogat högskoleprov, vilket han skrivit utan dispens för sina problem. Han har dessutom med råge arbetslivserfarenhet över fem år. Han hoppades att detta skulle ge honom möjlighet att få börja läsa på högskolan för att förkovra sig inom det psykosociala arbetsområdet. Detta är enda möjligheten då hans ålder gör att han skulle passera pensionsgränsen om han började på Komvux för att läsa hela vägen upp till gymnasiekompetens.

Högskolan vidhöll i yttrande sitt ställningstagande.

Överklagandenämnden inhämtade kursplan och litteraturlista för sökt kurs. W bereddes möjlighet att yttra sig.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola om det finns skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från behörighetsvillkoren skall göras för sökande som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Av litteraturlistan den 12 december 2001 framgår att den obligatoriska kurslitteraturen för kursen Arbetspsykologi till övervägande del är på engelska språket. W har inte redovisat några studier i engelska efter motsvarande grundskolan och inte heller någon omständighet som kan anses kompensera denna brist. Vid angivna förhållande finner överklagandenämnden inte skäl att medge undantag från kravet på grundläggande behörighet för högskolestudier. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.