Beslut 2016-01-22 (reg.nr 23-1416-15)

Frågan om behörighet för antagning till utländska lärares vidareutbildning, ULV, regleras i en särskild förordning och inte i högskoleförordningen. Av förordningen framgår att ett lärosäte får ställa upp nödvändiga behörighetskrav genom att meddela föreskrifter. Lärosätet ifråga hade dock felaktigt hänvisat till att det framgick av högskoleförordningen att det för antagning till ULV krävdes grundläggande behörighet i svenska. Någon särskild föreskrift med den innebörden hade lärosätet inte meddelat. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet och återförvisade ärende till lärosätet för behörighetsprövning enligt den särskilda förordningen.

Bakgrund

NN ansökte inför vårterminen 2016 till Utländska lärares vidareutbildning, ULV, vid Stockholms universitet. Universitetet bedömde att hon inte uppfyllde behörigheten avseende tillräckliga kunskaper i svenska. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetskravet.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon är färdig med svenska som andra språk B vilket motsvarar svenska som andraspråk 3.

Stockholms universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför i huvudsak föl-jande. Universitetet har i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för lärare med utländsk lärarexamen. För utbildning inom ULV finns en särskild förordning, förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen bygger på deltagarnas behov av kompletterande utbildning. Individuella studieplaner tillämpas till stor del. För utbildningar inom projekt gäller kraven i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), examensordningen, vad avser aktuell lärarexamens innehåll.

NN har inte uppvisat dokumenterade kunskaper i Svenska B/Svenska som andra språk B, Svenska 3/Svenska som andra språk 3, TISUS eller motsvarande. Hon uppger i sin ansökan och i sitt överklagande att hon har godkänt betyg i Svenska som andra språk B. Hon har dock inte kommit in med något intyg som styrker detta. Samordningen för ULV på Stockholms universitet har både skickat e-post och ringt till NN den 25 november 2015 och meddelat att hon behöver komma in med intyg över godkänd kurs i Svenska B/Svenska som andra språk B, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, TISUS eller motsvarande för att hon ska kunna bli antagen till ULV. Hon har inte återkommit till universitetet.

Övrig utredning

Överklagandenämnden har frågat Stockholms universitet om universitetet fattat något beslut om vilka antagningskrav som ska gälla för ULV. Universitetet har uppgett att antagningskraven till ULV grundar sig på förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Enligt universitetet framgår det av den nyssnämnda förordningen att antagningskraven i högskoleförordningen ska gälla. Detta innebär enligt universitetet att sökanden måste uppfylla den grundläggande behörigheten, vilket medför att det krävs godkänt betyg i svenska 3/Svenska som andra språk 3 för att bli antagen.

Överklagandenämnden har begärt in kursplanen för den aktuella utbildningen. Enligt kursplanen, som benämns ”Att vara Lärare i Sverige, I - kurs inom ULV projektet”, är förkunskapskravet och villkoret för tillträde till utbildningen att man är antagen till ULV-projektet.

Skäl

I 2 § förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning anges bl.a. att utbildningen syftar till att studenter som har avslutat en utländsk högskoleutbildning eller en annan avslutad eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), ska få kunskaper för eller kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen förberett dem för.

Enligt 4 § samma förordning gäller för behörighet till sådan utbildning 5 § i förordningen i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i högskoleförordningen.

I 5 § samma förordning anges följande. Behörig till utbildning enligt denna förordning är den som

  1. har avslutat en sådan utbildning som avses i 2 §, och
  2. uppfyller de krav som högskolan med stöd av andra stycket kan ha ställt upp

eller genom svensk eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om sådana krav på förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

NN har sökt till ULV, som regleras i förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Stockholms universitet har bedömt att hon saknar behörighet till utbildningen på grund av att hon inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Enligt universitetet framgår det av den aktuella förordningen jämfört med högskoleförordningen att det för tillträde till utbildningen krävs att sökanden uppfyller grundläggande behörighet med godkänt betyg i svenska 3/Svenska som andra språk 3.

Överklagandenämnden konstaterar dock att det följer av 4 § i förordningen att det är förordningens 5 § som reglerar behörigheten för tillträde till utbildningen. Behörighetskraven i högskoleförordningen ska alltså inte gälla i detta fall. För att universitetet ska kunna åberopa ett behörighetskrav i svenska för tillträde till utbildningen krävs därför att universitetet meddelat en föreskrift om detta. Av utredningen i ärendet framgår att universitetet inte fattat någon särskilt beslut om det aktuella behörighetskravet. Behörighetskravet framgår inte heller av gällande kursplan. Universitet har därför inte rätt att kräva att sökanden till ULV uppfyller grundläggande behörighet med godkänt betyg i svenska 3/Svenska som andra språk 3. Vid sådant förhållande ska universitetets beslut undanröjas och ärendet återförvisas till universitetet för ställningstagande till om NN uppfyller behörigheten till utbildningen enligt 5 § förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer Stockholms universitets beslut och återförvisar ärendet för bedömning av om NN uppfyller behörighetskraven i 5 § förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.