Beslut 2016-01-22 (reg. nr 23-1386-15)

Fråga om nämndens prövning av om den klagande uppfyller behörighetsvillkoren. I beslutet konstateras att Överklagandenämnden för högskolan i sin bedömning tar hänsyn till om den klagande med sina meriter uppfyller de behörighetskrav som ställs för den aktuella utbildningen. Den omständigheten att en klagande fått tidigare genomförd utbildning tillgodoräknad är inte av avgörande betydelse i nämndens bedömning.

Bakgrund

NN ansökte inför vårterminen 2016 till kursen Biomedicin för disputerade, 30 högskolepoäng (hp), vid Göteborgs universitet. Lärosätet bedömde att hon inte uppfyllde den särskilda behörigheten avseende doktorsexamen i medicin, odontologi eller naturvetenskap med biologisk inriktning samt kunskaper i molekylär cellbiologi motsvarande de 16,5 hp som läses inom läkarprogrammet. Hon beviljades inte heller undantag (dispens) från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon har medicine doktorsexamen sedan ett år tillbaka samt ett tillgodoräknande av kursen Livets molekyler 15 hp från Umeå universitet, som kursledningen vid Göteborgs universitet har rekommenderat som motsvarande molekylär cellbiologi som krävs. Hon uppfyller behörighetskraven och har blivit struken utan giltiga grunder.

Göteborgs universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför bl.a. följande. Bedömningen av förkunskaper i molekylär cellbiologi görs gemensamt av kursledarna för kursen Molekylär cellbiologi och Biomedicin för disputerade. De kurser i biokemi och cellbiologi som ges vid Biomedicinska analytikerprogrammet bedöms inte ge kunskaper motsvarande kursen Molekylär cellbiologi inom läkarprogrammet. Sökande som bedömts inte ha tillräckliga förkunskaper i molekylär cellbiologi har rekommenderats att komplettera t.ex. med kurser vid molekylärbiologiprogrammet vid Göteborgs universitet eller kursen Livets molekyler, 15 hp, vid Umeå universitet. Efter komplettering görs en ny prövning av behörigheten.

NN har vid tidigare ansökan till Biomedicin för disputerade bedömts obehörig beroende på avsaknad av tillräckliga kunskaper i molekylär cellbiologi. Hon har efter det antagits till Livets molekyler vid Umeå universitet och har där fått kursen tillgodoräknad, baserat på sina tidigare studier vid Biomedicinska analytikerprogrammet samt medicine doktorsexamen. Kursledarna för Molekylär cellbiologi och Biomedicin för disputerade gör bedömningen att NN, genom att kursen Livets molekyler tillgodoräknats, inte har ökat sina kunskaper i molekylär cellbiologi. Bedömningen är att tillräckliga kunskaper i molekylär cellbiologi saknas för att uppfylla förkunskapskravet.

NN kompletterar sin talan och anför bl.a. följande. Beslutet om tillgodoräknande är baserat på en rad kurser som hon har läst vid Göteborgs universitet samt vid Hälsohögskolan i Jönköping. Beslutet är även baserat på hennes doktorsavhandling som är på molekylär nivå. Ett tillgodoräknande är samma sak som att man besitter kunskaperna som kursen ger. Man kan inhämta grundläggande kunskaper på fler sätt än poäng i Ladok, t.ex. genom en doktorsavhandling.

Skäl

Överklagandenämnden för högskolan tar i sin bedömning hänsyn till om den klagande med sina meriter uppfyller de behörighetskrav som ställs för den aktuella utbildningen. Däremot är den omständigheten att en klagande fått tidigare genomförd utbildning tillgodoräknad inte av avgörande betydelse i nämndens bedömning.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet avseende NN:s meriter finner Överklagandenämnden för högskolan, i likhet med Göteborgs universitet, att NN inte har visat att hon uppfyller det särskilda behörighetsvillkoret för den sökta utbildningen. Något skäl att ge henne undantag från detta behörighetsvillkor har inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.