Beslut 2015-02-13 (reg.nr 23-61-15)

Fråga om nämndens prövning av ärenden om undantag (dispens) från behörighetsvillkor enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen.

Bakgrund

NN ansökte om undantag (dispens) från behörighetskraven för att få påbörja kursen Socialt arbete II, 60 högskolepoäng, termin 4 på socionomprogrammet vid Stockholms universitet. Ansökan avslogs med hänvisning till att den sökta kursen bygger vidare på och fördjupar de delkurser som tidigare lästs under utbildningen och bedöms nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig studier på kursen Socialt arbete II.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Hon vill betona att hon är klar med den kvalitativa delen om 7 högskolepoäng av de 14 högskolepoäng som saknas för att uppfylla behörighetskravet. Vad gäller de poäng som saknas, kvantitativ metod, 7 högskolepoäng, har hon deltagit i samtliga seminarier. Hon har även fullgjort andra delar av examinationen förutom själva tentamen. Anledningen till att hon saknar helt godkänt betyg är att hon var sjuk vid det ordinarie tentamenstillfället och vid omtentamen. Hon hade läst på till båda tillfällena och även avanmält sig. Hon har såldes på grund av sjukdom inte kunnat redovisa de kunskaper hon har. Hon anser sig ha kunskaper att kunna tillgodogöra sig kursen Socialt arbete II.

Stockholms universitet vidhöll sitt ställningstagande och anförde därvid bl.a. följande. NN är antagen till socionomprogrammet sedan höstterminen 2013 och ansökte den i december 2014 om dispens från förkunskapskravet till termin 4, kursen Socialt arbete II. Godkänt resultat på delkursen Forskningsmetoder, 14 högskolepoäng inom kursen Socialt arbete I saknades. Förkunskapskrav för tillträde till kursen Socialt arbete II, 60 högskolepoäng, är godkänd på kurserna Samhällsvetenskap och juridik I, 60 högskolepoäng, samt Socialt arbete I, 30 högskolepoäng. Ansökan avslogs. Enligt studiedokumentationen saknade NN godkänt resultat för kursen Forskningsmetoder där delen kvalitativ metod är godkänd och betyg för delen kvantitativ metod saknas. De 7 högskolepoäng som avser det godkända kvalitativa delmomentet registreras inte utan är "innestående" till dess att studenten är godkänd även på det kvantitativa delmomentet. NN har inte tenterat för kvantitativ metod vid erbjudna tentamenstillfällen under hösten 2014, den 29 oktober och den 11 december. Nästa tentamenstillfälle planeras för kvantitativ metod den 18 mars 2015.

NN anför i sitt överklagande att hon vid båda tentamenstillfällena för kvantitativ metod varit sjuk och har styrkt detta med bifogat sjukintyg samt att hon har tillräckliga kunskaper för studier på termin 4 då hon deltagit i undervisningen.

Vid bedömningen att avslå dispensansökan har olika överväganden gjorts. Det är beklagligt att studenten varit sjuk vid bägge tentamenstillfällena. Dock kvarstår det faktum att studenter behöver uppfylla förkunskapskraven för kursen, vilket inte kan styrkas på annat sätt än att tentera med godkända resultat på tentamen. I bedömningen ingår att kunskaper från kursen Socialt arbete I, 30 högskolepoäng, är nödvändigt för vidare studier på kursen Socialt arbete II, 60 högskolepoäng. Delkursen Forskningsmetod innehåller två delar, kvantitativ metod och kvalitativ metod, där båda delmomenten syftar till att ge en bred kunskap om forskningsmetod i socialt arbete. Kursen Socialt arbete II inleds med flera korta delkurser på termin 4. Dessa delkurser fokuserar på olika målgrupper för socialt arbete. För varje delkurs ska studenterna ta del av aktuell forskning om dessa målgrupper. Det är därför nödvändigt att behärska både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod för att studenterna ska kunna kritiskt granska och värdera forsknings- och utredningsresultat och annan forskningsinformation som delkurserna under termin 4 innehåller.

NN har inkommit med slutligt yttrande och även bifogat ett yttrande från Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm (SSAS), en namninsamling å hennes vägnar från SSAS samt från såvitt framgår läraren på kursen kvantitativa metoder. Därvid anförs bl.a. att det vore orimligt att hon inte skulle få dispens då hon har läkarintyg på att hon varit sjuk vid båda tentamenstillfällena. Allt talar även för att hon har de förkunskaper som krävs för kommande terminer.

I ett kompletterande yttrande har universitetet anfört bl.a. följande. NN har åberopat ett intyg av kursens examinator, som har en begränsad insikt i socionomprogrammets innehåll och uppbyggnad. I intyget har inte tillförts ärendet någon information av relevans. Vid bedömningar av undantag från behörighetsvillkoren beaktas inte skälen till att studenten inte tenterat. Om sjukdom vid tentamen godtas som grund för dispens skulle hela systematiken för särskild behörighet enligt högskoleförordningen sättas ur spel. Det skulle i sådant fall inte vara möjligt för någon högskoleutbildning att upprätthålla krav på särskild behörighet, och inte ens de utbildningar som har formaliserade s.k. spärrkurser, dvs. för vilka behörighetsdispens idag inte ges, skulle kunna upprätthålla dessa krav.

NN har inkommit med yttrande.

Skäl

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola om det finns särskilda skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Enligt 12 kap. 2 § samma förordning kan ett beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen överklagas till Överklagandenämnden.

NN uppfyller inte behörighetskraven för tillträde till kursen Socialt arbete II på socionomprogrammet, då hon saknar godkänt resultat på 7 högskolepoäng inom delkursen Forskningsmetoder, 14 högskolepoäng, som i sin tur ingår i kursen Socialt arbete I. Förkunskapskravet för tillträde till kursen Socialt arbete II är godkänt betyg på kurserna Samhällsvetenskap och juridik I, 60 högskolepoäng, samt Socialt arbete I, 30 högskolepoäng.

Vid nämndens prövning i ärenden om undantag från behörighetsvillkor tar prövningen sikte på den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig den aktuella utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. Prövningen görs mot den sökandes förutsättningar att klara utbildningen och inte mot de eventuella särskilda skäl som han eller hon åberopat. Avgörande vid Överklagandenämndens prövning av frågan om undantag från ett behörighetsvillkor är därför om det har framkommit omständigheter som medför att den klagande vid en samlad bedömning ändå får anses ha faktiska förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen trots att han eller hon varken formellt eller reellt uppfyller behörighetsvillkoren. Nämnden gör således en samlad bedömning av studentens meriter i förhållande till behörighetskraven för sökt utbildning. Universitetet har i sitt yttrande anfört att det kan finnas s.k. spärrkurser för vilka undantag från behörighetsvillkoren inte kan ges. Några bestämmelser om spärrkurser finns inte i högskoleförfattningarna och den aktuella bestämmelsen i 7 kap. 3 § högskoleförordningen innebär att högskolan ska göra en prövning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

I det aktuella ärendet framgår att NN har klarat samtliga föregående kurser på socionomprogrammet, utom delkursen Forskningsmetoder, där hon inte har skrivit den skriftliga tentamen som omfattar 7 högskolepoäng. Överklagandenämnden finner mot bakgrund av NNs utbildningsbakgrund att hon får anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig kursen Socialt arbete II utan att uppfylla behörighetskravet. Överklagandet ska därför bifallas.

Nämndens beslut

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och medger undantag från behörighetsvillkoren för tillträde till kursen Socialt arbete II vårterminen 2014.