Beslut 2014-09-26 (reg. nr 23-1023-14)

Fråga om vad som krävs för att bestämmelserna i högskoleförordningen om särskild behörighet för utbildning på grundnivå som inte vänder sig till nybörjare ska bli tillämpliga. Även fråga om polisutbildning kan ses som högskoleutbildning.

Bakgrund

NN ansökte inför höstterminen 2014 till utbildningen Förundersökning och tvångsmedel, 15 högskolepoäng (hp). Lärosätet fann att han inte var behörig till utbildningen och medgav inte heller undantag från behörighetsvillkoren.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och anförde bl.a. att han ansåg att han uppfyllde behörighetskraven.

Umeå universitet vidhöll sitt ställningstagande och anförde i huvudsak följande. Det särskilda behörighetskravet till kursen är genomgången polisutbildning samt minst tre års yrkeserfarenhet som polis alternativt annan yrkesutbildning och minst tre års yrkeserfarenhet i yrke där utredning av brott ingår. NN har inte styrkt detta krav men har i samband med överklagan skickat in ett intyg på genomgången grundutbildning för brottsbekämpning som till viss del styrker det aktuella behörighetskravet. Han har dock fortfarande inte styrkt den yrkeserfarenhet som krävs.

Överklagandenämnden har anmodat Umeå universitetet att närmare ange med vilket rättsligt stöd universitetet ställer upp det särskilda behörighetskravet. Universitetet har i denna del anfört följande.

  • De särskilda behörighetsvillkor som är uppställda för kursen "Förundersökning och tvångsmedel" har uppställts med stöd av 7 kap. 25 § första stycket p.3 högskoleförordningen (1993:100).
  • Kursen är på grundnivå och vänder sig till andra än nybörjare. Kursen riktar sig till studenter som genomgått polisutbildningen, vilket är en eftergymnasial utbildning som innehåller kurser motsvarande akademisk nivå. (Vid exempelvis Umeå universitet kan de juridiska inslagen i polisutbildningen tillgodoräknas som högskolepoäng i rättsvetenskap.) Därtill är kursen öppen för studenter som genomgått annan yrkesutbildning där utredning av brott ingår. Vidare krävs tre års yrkesverksamhet som polis alternativt i annat yrke där utredning av brott ingår.
  • De särskilda behörighetsvillkor som uppställts har bedömts nödvändiga för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig kursen. Kursen riktar sig främst till de som arbetar med utredning av brott vid polisen, Tullverket och Kustbevakningen, och förutsätter att kursdeltagarna har såväl teoretisk grund sam praktisk erfarenhet.

Skäl

Av förarbeten till högskoleförordningen framgår att i fråga om tillträde till utbildning på grundnivå avses med nybörjare sådan studerande som är nybörjare i högskolan, dvs. inte tidigare har meriter från högskoleutbildning (se prop. 1995/96:184, Tillträde till högre utbildning m.m.). Polisutbildningen är ingen högskoleutbildning. Att vissa inslag går att tillgodoräkna som högskolepoäng ändrar inte detta förhållande.

Av 7 kap. 8-11 §§ högskoleförordningen framgår att de krav på särskild behörighet som ställs upp vid antagning till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare ska anges i en områdesbehörighet. Vidare framgår att Universitets- och högskolerådet (UHR) får medge att högskolan för tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav än de som följer av den områdesbehörighet som behövs för den utbildningen.

I Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) anges de områdesbehörigheter som gäller för utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Inte i någon av dessa anges krav på viss yrkesutbildning med viss yrkeserfarenhet.

Av aktuell kursplan framgår att utbildningen är på grundnivå, utan huvudområde och utan successiv fördjupning.

Överklagandenämnden har från Universitets- och högskolerådet inhämtat att Umeå universitet inte har ansökt om tillstånd för antagning till aktuell kurs till höstterminen 2014.

Av utredningen följer att utbildningen Förundersökning och tvångsmedel vänder sig till nybörjare och ges på grundnivå. Av högskoleförordningens bestämmelser följer att högskolan för denna utbildning måste ange någon av de områdesbehörigheter som beslutats av Universitets- och högskolerådet. Av utredningen framgår vidare att Umeå universitet inte har tillstånd från Universitets- och högskolerådet för att ställa upp andra behörighetskrav än de som anges i områdesbehörigheterna.

Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att det saknas rättsligt stöd för det uppställda kravet om viss utbildning med viss yrkeserfarenhet vid antagning till höstterminen 2014. Då NNs behörighet inte ifrågasatts i övrigt ska överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar NN behörig till utbildningen Förundersökning och tvångsmedel, 15 hp, vid Umeå universitet höstterminen 2014.