Beslut 2013-10-02 (reg.nr 23-959-13)

Myndighetens serviceskyldighet vid handläggning av ett antagningsärende. Fråga om högskolan borde ha gett den sökande möjlighet att komplettera sin ansökan.

Bakgrund

NN anmälde sig inför höstterminen 2013 till Fastighetsmäklarprogrammet, 180 högskolepoäng (hp), vid Högskolan i Gävle. Av antagningsbeskedet framgår att lärosätet strök NNs ansökan med motiveringen att högskolan inte tar emot sena anmälningar till denna utbildning.

Yrkande m.m.

NN överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Det har visat sig att antagningen inte hade hans betyg. Han skickade då skyndsamt in dem, men hans ansökan gjordes om till en sen anmälan och högskolan behandlar inte sena ansökningar. Han anser att det av webbplatsen inte tydligt framgår att hans ansökan inte skulle behandlas. Han frågade antagningen den 13 mars 2013 om hans meriter fanns i systemet och fick till svar att de automatiskt skulle läsas in om han skapade ett konto. När hans högskolemeriter och resultat från högskoleprovet registrerades fanns det ingen anledning för honom att tro att något saknades.

Högskolan i Gävle vidhåller sitt beslut och anför i huvudsak följande. NN har överklagat att hans meriter inte inkommit i tid till antagning.se och att han därför fått en sen anmälan. Sökalternativet hade hunnit stänga för sen anmälan, vilket resulterade i att hans ansökan ströks.

NN har kommit in med en skrivelse, där han i huvudsak vidhåller vad han tidigare anfört.

Skäl

Enligt 4 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Bestämmelsen innebär att varje myndighet ska hjälpa enskilda att ta tillvara sin rätt i angelägenheter inom dess verksamhetsområde. Det kan gälla exempelvis upplysningar om hur man gör en ansökan, råd om vilka handlingar som bör bifogas och hjälp med att fylla i blanketter. När det behövs och är lämpligt ska myndigheten enligt lagmotiven också vägleda den enskilde att, allt efter omständigheterna, bl.a. ta initiativ till ytterligare utredning. Myndigheten ska bistå parten också med råd om behövliga kompletteringar i sak (jfr Hellners och Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, tredje upplagan, s. 75).

Av 7 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att den som vill antas till grundläggande högskoleutbildning ska anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

Med hänsyn till den angivna bestämmelsen i högskoleförordningen beaktar nämnden vid prövningen av behörighetsärenden i regel endast sådana merithandlingar som inkommit vid ansökningstidens utgång eller inom en särskilt angiven kompletteringstid. Denna praxis ska dock ses mot bakgrund av att universitet och högskolor tydligt brukar ange vad som gäller beträffande kompletteringar och att lärosätena särskilt brukar ge den sökande tillfälle att inom viss tid komplettera bristfälliga ansökningar.

Av utredningen i ärendet framgår inte annat än att NN har sökt till den aktuella utbildningen före sista angiven ansökningsdag. Hans gymnasiemeriter var dock vid denna tidpunkt inte tillgängliga i antagningssystemet. Såvitt framgår har Högskolan i Gävle inte på något sätt bett NN att komplettera sin ansökan med betygsunderlag.

Varje statlig högskola är en egen myndighet som ansvarar för antagning till utbildning vid det lärosätet. Högskolan borde därför, med hänsyn till den i 4 § förvaltningslagen stadgade serviceskyldigheten, ha upplyst NN om att hans ansökan behövde kompletteras med betygsunderlag. Nämnden konstaterar vidare att det inte kan uteslutas att denna brist i handläggningen kan ha påverkat utgången i ärendet. Beslutet ska därför undanröjas och ärendet visas åter till Högskolan i Gävle för fortsatt handläggning.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Högskolan i Gävle för fortsatt handläggning.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.