Beslut 2013-01-18 (reg.nr 33-1196-12)

Handläggningen av antagningsärende. Myndighets serviceskyldighet. Fråga om högskolan borde ha begärt in komplettering från den sökande.

Bakgrund

NN anmälde sig inför höstterminen 2012 till Yrkeslärarutbildning, 90 högskolepoäng, vid Malmö högskola. Högskolan strök honom då hans ansökan inte bedömdes som komplett då han inte angivit vilket/vilka yrkesämnen hans anmälan avsåg.

Yrkanden m.m.

NN överklagade högskolans beslut och anförde bl.a. att han inte förstått att han skulle skriva ämne och inriktning i första fältet på ansökan och han blev bortsorterad, utan att hans ansökan har blivit läst. Han skrev att ansökan gällde "bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri" i tredje fältet som avser intyg. Detta har inte upptäckts. I övrigt ska hans ansökan vara korrekt och han har den kompetens som krävs.

Malmö högskola vidhöll sitt beslut och anförde sitt yttrande bl.a. följande. Behörighetskraven till sökt utbildning är grundläggande behörighet samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram. I informationen om utbildningen på Malmö högskolas hemsida hänvisas till Högskoleverkets uppsatta kriterier som den sökande — för att anses behörig till utbildningen — måste uppfylla för varje ämne som han eller hon prövas i. På webbsidan finns också en bilaga som den sökande ska bifoga sin ansökan. Den sökande ska specificera vilka yrkesämnen han ansöker till samt med egna ord beskriva sina yrkeskunskaper i förhållande till Högskoleverkets kunskapskriterier för varje ämne. Yrkeskunskapen ska också styrkas med intyg. NNs ansökan bedömdes inte som komplett då han inte angivit vilket/vilka yrkesämnen hans anmälan avsåg.

Skäl

Av 4 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) framgår bl.a. följande. Varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Bestämmelsen innebär att myndigheterna ska hjälpa enskilda att ta tillvara sin rätt i förvaltningsärenden. Det kan t.ex. gälla upplysningar om vilka kompletteringar som behövs för att den enskilde bäst skall kunna ta tillvara sin rätt i ett ansökningsärende. Denna vägledningsskyldighet gäller i princip oberoende av begäran (jfr Hellners och Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s. 75 ff.).

Av 7 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå ska anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Det förhållandet att ansökningsblanketten är strukturerad på ett sådant sätt att vissa uppgifter ska anges i ett för ändamålet särskilt avsett fält medför inte att lärosätets skyldighet att lämna vägledning upphör. Vid vad som kan antas vara ett misstag eller förbiseende från den sökandes sida har lärosätet skyldighet att bistå denne att tillvarata sin rätt.

Det framgår i ärendet att NN har angivit vilket yrkesämne hans ansökan avsåg, men att denna uppgift återfanns under fält tre istället för under fält ett. Högskolan borde då mot bakgrund av serviceskyldigheten i 4 § förvaltningslagen ha upplyst honom om denna brist och gett honom möjlighet att komplettera sin ansökan. Att antagningsförfarandet innebär masshantering av ansökningsärenden förändrar inte lärosätets åliggande (jfr a.a. s. 79 ff. samt nämndens beslut den 16 juni 2006 reg.nr 33-416-06).

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar att den angivna bristen i handläggningen kan ha påverkat utgången i ärendet. Ärendet ska då återförvisas till Malmö högskola för erforderlig handläggning enligt vad som framkommer ovan.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Malmö högskola för erforderlig handläggning.