Beslut 2012-10-19 (reg. nr 33-730-12)

Malmö högskola har för en utbildning ställt upp behörighetskravet Engelska B alternativt Engelska A med lägst betyget VG. Högskolan har inte haft rättsligt stöd för att ställa upp krav på ett betyg högre än godkänt för behörighetsvillkoret.

Bakgrund

NN anmälde sig inför höstterminen 2012 till Grundlärarutbildning, Fritidshem, 180 högskolepoäng, vid Malmö högskola. Lärosätet bedömde henne som obehörig med motiveringen att hon inte hade styrkt den särskilda behörigheten för kursen. Hon medgavs inte heller undantag från behörighetskravet och ströks från den sökta utbildningen.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och yrkade att hon ska anses behörig. Hon anförde bl.a. följande. Hon anser att hon uppfyller den särskilda behörigheten. Hon hade tre av fyra på Engelska A från folkhögskolan och den biträdande rektorn bekräftar att hon har en mycket god förmåga i Engelska A. Hon har studerat Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och arbetat tre år på fritidshem i grundskolan.

Malmö högskola vidhöll sitt beslut och anförde bl.a. följande. Behörighetskraven till den sökta utbildningen är grundläggande behörighet samt Engelska B alternativt lägst betyget VG i Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a). NN uppfyller inte kravet på Engelska B alternativt lägst betyget VG i Engelska A. Hon har styrkt studier på folkhögskola motsvarande godkänd nivå i Engelska A. Eftersom det krävs minst VG eller motsvarande togs beslutet att NN är obehörig till den sökta utbildningen, och hon blev struken på sökalternativet i det första urvalet. NN måste komplettera med betyget VG i Engelska A från Komvux alternativt styrka Engelska B för att anses behörig till utbildningen.

Överklagandenämnden för högskolan begär deatt Malmö högskola yttrar sig över vilket rättsligt stöd högskolan har för att ange behörighetskravet om lägst betyget VG i Engelska A.

Malmö högskola svarade bl.a. följande. Malmö högskola gör bedömningen att en sökande med dokument som styrker lägst betyget VG i kursen Engelska A har de kunskaper i engelska som motsvarar förkunskapskraven i engelska för två av Malmö högskolas lärarutbildningsalternativ, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och Förskollärarprogrammet. Det rättsliga stödet finns i högskoleförordningens 7 kap. 8 § punkt 1, "eller motsvarande kunskaper" och att de krav på särskild behörighet som ställs ska vara "helt nödvändiga". Malmö högskolas tillvägagångssätt kan även falla inom ramen för 7 kap. 8 §, andra stycket; "Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen". Sökande med utbildning i engelska och som har erhållit betyget VG i Engelska A eller motsvarande betyg i äldre utbildning har enligt Malmö högskola förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Information till sökande om gällande områdesbehörighet kompletteras för de aktuella sökalternativen med information om att lärosätet även accepterar lägst betyget VG i Engelska A. Det är av betydelse att kunna ge sökande denna information. Malmö högskola kan inte se det rimliga i att en person som inte läst kursen Engelska B men som uppfyllt kraven för betyget VG i Engelska A, d.v.s. de för utbildningen "helt nödvändiga" förkunskapskraven, ska hänvisas till (annan) prövning eller till att behörighets-komplettera för att kunna betraktas som behörig till berörda sökalternativ. Ett lärosätes möjlighet att helt göra undantag från de krav på engelska som ställs i en områdesbehörighet har för dessa utbildningar inte varit aktuellt eftersom bedömningen är att det krävs förkunskaper i engelska för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett undantag skulle innebära att sökande utan utbildning i engelska, och därmed verktyg att kunna tillgodogöra sig utbildningen, skulle ges tillträde till utbildningen. I anslutning till införandet av de för lärarutbildningsprogrammen nya områdesbehörigheterna 6a, 6b och 6c diskuterades vid Malmö högskola vilka krav på förkunskaper i engelska som behöver ställas för lärarprogrammens olika sökalternativ. För att kunna beakta högskoleförordningens bestämmelser om att de särskilda behörighetskrav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildning jämfördes gymnasieskolans kursplaner i engelska med faktiska förkunskapskrav inför respektive utbildning. Efter studier av kursplaner och betygskriterier konstaterades att kriterier för betyget VG i kursen Engelska A motsvarar sådana för utbildningarna nödvändiga förkunskapskrav som även kan ha förvärvats efter genomförd Engelska B.

Skäl

Av 7 kap. 8 § första stycket högskoleförordningen (1993:100) framgår följande. De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

  1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper, och
  2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Av andra stycket samma bestämmelse framgår att särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Enligt 7 kap. 3 § får en högskola, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Av Högskoleverkets föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter (HSVFS 2011:10) framgår av 1 § andra stycket bl.a. att den sökande ska ha fått ett godkänt betyg på de kurser på gymnasieskolans program och inom gymnasial vuxenutbildning som anges i områdesbehörigheterna.

I HSVFS 2011:1 Bilaga 1, Avdelning B, Områdesbehörighet 6 a anges att behörighetskurserna för områdesbehörigheten är Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.

Överklagandenämnden för högskolan har inhämtat kursplanen för Engelska från Skolverkets webbplats. Av denna framgår bl.a. att kurserna Engelska A, B och C bygger på varandra.

Överklagandenämnden konstaterar att det finns en möjlighet enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen för högskolor att göra undantag från behörighetsvillkor. Malmö högskola har alltså en möjlighet att frångå kravet på Engelska B för den aktuella utbildningen och i stället ställa upp behörighetskravet Engelska A.

Fråga blir då om högskolan har rätt att frångå behörighetsvillkoren i områdesbehörigheten och ställa upp ett krav på betyget VG i Engelska A. Enligt nämnden saknas rättsligt stöd för att ställa upp krav på ett betyg högre än godkänt för behörighetsvillkoret. NN har visat att hon uppfyller kravet om Engelska A. Överklagandet ska därför bifallas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och medger behörighet för NN till Grundlärarutbildning, Fritidshem, 180 högskolepoäng, vid Malmö högskola, höstterminen 2012.