Beslut 2012-08-17 (reg.nr 33-609-12)

Universitetet ansåg att en sökande till en utbildning på grundnivå inte hade grundläggande behörighet genom reell kompetens, med hänvisning till att hon inte hade minst tre års arbetslivserfarenhet. Överklagandenämnden konstaterade att en bedömning av den sökandes reella kunskaper inte ska göras schablonmässigt, utan varje högskola måste göra en individuell värdering av de åberopade meriterna. Utifrån den sökandes meriter bedömde nämnden att det fanns skäl att medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Bakgrund

N N anmälde sig inför höstterminen 2012 till Kandidatprogram i historiska studier, Kandidatprogram för museer och kulturarv, Kandidatprogram i arkeologi samt Kandidatprogram i socialantropologi vid Stockholms universitet. Lärosätet bedömde att hon inte styrkt den grundläggande behörigheten för högskolestudier och hon beviljades vidare inte undantag (dispens) från behörighetskravet, varför hon ströks från sökta utbildningar.

Yrkande m.m.

N N överklagar beslutet och yrkar att hon ska anses behörig till utbildningarna. Till stöd för sin talan anför hon bl.a. följande. Hon hade hoppats på att man skulle kunna räkna ihop hennes folkhögskolestudier med hennes gymnasiekurser och göra bedömningen att dessa studier motsvarar en gymnasieutbildning. Hon har läst 1 000 gymnasiepoäng, och som hon förstår har hon läst de kärnämnen som krävs. Resterande 1 500 poäng får man läsa på valfritt sätt. 1 500 poäng motsvarar ca fyra terminer. Hon har läst fyra terminer på konstskola och sex terminer på folkhögskola. Hon har inte tre års arbetslivserfarenhet. Hon hänvisar också till olika kontakter hon har haft med bl.a. syokonsulent och studierådgivare.

Stockholms universitet vidhåller sitt ställningstagande och anför bl.a. följande. De dokument som bifogats anmälan har inte styrkt arbetslivserfarenhet i tillräcklig omfattning och reell kompetens för grundläggande behörighet har därför inte beviljats. Universitetet har gjort en samlad bedömning av N N:s dokument men har inte funnit att dessa kan anses motsvara behörighetskraven eller att de styrker hennes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Universitetet anser inte att det finns särskilda skäl som motiverar ett undantag.

Skäl

I 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) stadgas att om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Av handlingarna framgår att Stockholms universitet i sin bedömning av N N:s grundläggande behörighet har ansett att den sökande bl.a. ska ha minst tre års arbetslivserfarenhet för att anses grundläggande behörig genom sina reella kunskaper.

Överklagandenämnden konstaterar att regeringen har uttalat att den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att till godogöra sig grundläggande högskoleutbildning också anses ha grundläggande behörighet för sådan utbildning. Varje högskola ska således göra en individuell bedömning av den sökandes reella kunskaper. En sådan bedömning ska inte göras schablonmässigt, utan varje högskola måste göra en individuell värdering av de åberopade meriterna (prop. 2001/02:15 s. 54).

Av handlingarna framgår att N N har studerat på komvux, genomgått en tvåårig konstnärsutbildning och en treårig folkhögskoleutbildning i bokbinderi samt har en sammanlagd arbetslivserfarenhet på drygt 13 månader. Mot denna bakgrund finner Överklagandenämnden att N N visserligen inte kan anses ha styrkt sin grundläggande behörighet, men att hon ändå har visat att hon har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det finns därför skäl att medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Överklagandenämnden har inte att som första instans pröva om N N uppfyller övriga behörighetsvillkor. Beslutet ska därför undanröjas och visas åter till Stockholms universitet för fortsatt handläggningen.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Stockholms universitet för erforderlig handläggning.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.