Beslut 2008-10-17 (reg.nr 33-2076-08)

Fråga om det var tillåtet att uppställa godkänt resultat på lämplighetsbedömning som särskilt behörighetskrav vid antagning till utbildning. En av Överklagandenämndens ledamöter reserverade sig mot nämndens beslut.

Bakgrund

N N sökte inför höstterminen 2008 till tre olika inriktningar på officersprogrammet, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan. Högskolan förklarade i beslut att han inte uppfyllde det särskilda behörighetskravet om lämplighet för tillträde till programmen. Högskolan medgav inte heller undantag från behörighetskravet.

Yrkande m.m.

N N har överklagat högskolans beslut. Han har blivit bedömd som obehörig till officersprogrammet. Han har i lämplighetsbedömningen fått 0, dvs. icke lämplig för officersutbildning. Han har försökt få underlaget för bedömningen, men har fått veta att det destrueras när bedömningen är gjord. Hans egen bedömning är att kommissionen måste ha blivit vilseledd eller att de har haft fel underlag till hands. Han hänvisar till sina vitsord och vill att en förnyad bedömning görs.

Försvarshögskolan har i yttrande anfört bl.a. följande. Försvarshögskolan har i enlighet med 7 kap. 8-11 §§ högskoleförordningen ställt som särskilt krav att en sökande ska ha godkänt resultat på en s.k. lämplighetsbedömning. Den materiella prövningen av de sökandes lämplighet handhas av Försvarsmaktens rekryteringscentrum. Lämpligheten prövas genom psykologiska tester och s.k. professionsintervjuer. Den sammanvägda lämpligheten anges med en siffra från 0 (icke lämplig) och 1 (lämplig). Utvärderingarna av testerna redovisas till Försvarshögskolan. Av redovisningen framgår att N N inte har funnits lämplig för någon av de inriktningar han sökt. Försvarshögskolan har inte funnit anledning att ompröva beslutet.

N N har inkommit med skrivelse i vilken han bl.a. yrkat dispens från behörighetskravet.

Överklagandenämnden har i en remiss anmodat Försvarshögskolan att ange det rättsliga stödet för behörighetskravet. Högskolan har anfört bl.a. följande.

Försvarshögskolan, FHS, får i enlighet med 5 kap. 4 § förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan meddela föreskrifter om den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till utbildning som leder till officersexamen, officersprogrammet. FHS har beslutat att som särskild behörighet bl.a. kräva att den sökande har godkänt resultat på lämplighetsbedömning. Kravet framgår av FHS antagningsordning, fastställd av FHS styrelse 2007-11-16.

Antagning till officersutbildning reglerades tidigare i officersförordningen (1994:882), numera upphävd. Enligt 9 § krävdes för att bli antagen som officersaspirant att en sökande bl.a. hade visat lämplighet som befäl. Enligt 22 § samma förordning fick den skiljas från utbildningen som själv ansökte om det, visade sig olämplig för fortsatt utbildning, eller var frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kunde tillgodogöra sig den.

Under utbildningen på officersprogrammet får studenterna bl.a. lära sig att bruka militära maktmedel, exempelvis vapen, under påfrestande förhållanden. En tredjedel av studierna utgörs av s.k. verksamhetsförlagd utbildning där de inhämtade kunskaperna tillämpas. Studenten utbildas också för att, i ledande befattning, kunna ansvara för personal och materiel i kris- och krigssituationer. Det är därför ett absolut krav att den, som bereds möjlighet att genomföra denna utbildning, är lämplig för officersyrket. Enligt FHS uppfattning är lämpligheten ett sådant krav som kan ställas i enlighet med 7 kap. 8 § högskoleförordningen; lämpligheten är ett sådant "annat villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för".

FHS krav på lämplighetsbedömning som särskild behörighet bygger också på det faktum, att reglerna om avskiljande i 4 kap. 6 § högskolelagen numera gäller även för studenterna vid FHS. FHS har således inte längre den möjligheten att, som Försvarsmakten tidigare hade, avskilja studenter som är olämpliga, jämför ovan. FHS möjlighet att pröva lämpligheten hos en sökande är därför av yttersta vikt.

Överklagandenämnden har i sin remiss hänvisat till regeringens uttalande i prop. 2006/07: 64, sid. 23. Förarbeten till lagstiftning är vägledande, men FHS menar att regeringens avsikt inte har varit att anvisa i vilket skede av antagningsprocessen lämpligheten ska vägas in.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan, anser FHS att den rättsliga grunden är väl dokumenterad.

Skäl

Enligt 4 kap. 3 § högskolelagen (1992:1434) ska, om inte alla behöriga sökande till en utbildning kan tas emot, ett urval göras bland de sökande.

Av 5 kap. 4 § förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan framgår att Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om den särskilda behörighet som behövs för att bli antagen till utbildning som leder till officersexamen.

Vidare framgår av 5 kap. 5 § samma förordning att för tillträde till utbildning som leder till officersexamen gäller i övrigt 7 kap. 1-8, 12, 13, 17, 18, 19-23 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav på särskild behörighet som ställs vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

  1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller specialutformade program eller motsvarande kunskaper, och
  2. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

I propositionen Högskoleutbildning av officerare m.m. (prop. 2006/07:64) anförde regeringen bl.a. följande (s. 23).

Vad avser särskild behörighet kan en högskola, inom viss i högskoleförordningen angiven ram, ställa krav. De krav som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. I de krav på särskild behörighet som kan ställas för tillträde till grundläggande officersutbildning kan exempelvis ingå genomgången och godkänd kurs i något av kärnämnena inom gymnasieskolan eller genomgången särskild militär grundutbildning som bedöms nödvändig för att studenten skall kunna tillgodogöra sig viss utbildning.

Som en del i urvalsprocessen avseende vilka som skall antas till grundläggande officersutbildning används i dag olika tester för att bedöma personliga och fysiska förutsättningar. Detta är motiverat med hänsyn till den speciella uppgift och roll som en officer kan ställas inför. Det kan också konstateras att försvarets särskilda krav har sitt ursprung i bestämmelser i regeringsformen och lagar som rör totalförsvarsplikt och rikets säkerhet. Det finns skäl för att urvalet även fortsättningsvis skall kunna göras på likartat sätt.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

I ärendet är fråga om Försvarshögskolan har rättsligt stöd för att ställa upp det särskilda behörighetskravet godkänt resultat på lämplighetsbedömning för tillträde till officersprogrammet.

När Försvarshögskolan meddelar föreskrifter med stöd av sitt bemyndigande i 5 kap. 4 § förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan får dessa inte strida mot lagar och förordningar, i detta fall högskoleförfattningarna. Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav på särskild behörighet som ställs vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Ett behörighetskrav som ställs upp för en utbildning får enligt Överklagandenämndens mening inte bygga på subjektiva bedömningar av de sökande som inte går att pröva i efterhand. De krav som ställs måste vara transparenta och den som överväger att söka till en viss utbildning måste kunna ta del av behörighetskraven och göra en egen värdering av om han eller hon uppfyller kraven.

Av Försvarshögskolans yttrande framgår att det delvis är andra behov än att kravet ska vara helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, som har styrt högskolans beslut att införa godkänt resultat på lämplighetsprov som ett behörighetskrav. Regeringen har i propositionen Högskoleutbildning av officerare m.m. pekat på möjligheterna att använda sig av tester för att bedöma personliga och fysiska förutsättningar i urvalsprocessen. Som framgår av 4 kap. 3 § högskolelagen görs urvalet bland de behöriga sökande.

Överklagandenämnden vill i sammanhanget också peka på att krav om lämplighet inte ställs upp som behörighetskrav för tillträde till t.ex. läkar- eller lärarutbildningarna eller någon annan utbildning inom högskolan. För lämplighetsbedömning inför framtida yrken hänvisas i stället till att godkända prov (inklusive den verksamhetsförlagda utbildningen) och examensbevis visar att studenten bedömts lämplig för kommande yrkesverksamhet (jfr Högskoleverkets yttrande till Justitiekanslern den 8 november 2005, reg.nr 31-3458-05). Vidare föreslås i betänkandet Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) att de tester som i dag genomförs i syfte att bedöma de sökandes lämplighet för polisyrket inte ska utgöra tillträdeskrav i fortsättningen.

Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att behörighetskravet godkänt resultat på lämplighetsbedömning inte är förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Skäl föreligger därför inte att på denna grund förklara N N obehörig till sökt utbildning. Då han i övrigt uppfyller behörighetskraven ska överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar N N behörig till de sökta inriktningarna av Officersprogrammet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.

Mot beslutet reserverade sig Lennart Jonsson (se bilaga).

Bilaga

Lennart Jonsson har uttryckt skiljaktig mening enligt följande:
Behörighetskrav inom högskolan ställs i första hand upp för att de sökande ska ha kapacitet att teoretiskt tillgodogöra sig den sökta utbildningen och följa den i normal takt. Vissa behörighetskrav fyller dock en annan funktion. Av Försvarshögskolans studenter krävs t.ex. svenskt medborgarskap och att de har genomgått säkerhetsprövning. Skäl att ifrågasätta dessa krav kan knappast föreligga trots att de inte har någon relevans vad avser studentens förmåga att teoretiskt tillgodogöra sig utbildningen. Det senare kravet uppvisar inte heller någon transparens.

Urvalskriterier inom högskolan fyller i princip endast en funktion för det fall det finns fler behöriga sökande än antal utbildningsplatser. Att ha ett lämplighetskriterium i detta led blir därför lätt verkningslöst.

Försvarsmakten har en mycket speciell funktion att fylla i samhället och har behov av en mycket hög tillit till sina officerare. Det torde därför krävas en distinkt personlig lämplighet för att på ett tillförlitligt sätt kunna tillägna sig de särskilda kunskaper som krävs för att senare utföra de mycket speciella arbetsuppgifter som ingår officersyrket. Detta har även att göra med frågor som rör rikets säkerhet. I dessa avseenden skiljer sig officersyrket från de flesta andra yrken. En jämförelse t.ex. med läkar- eller läraryrkena blir därför inte rättvisande. För att skapa denna höga tillit krävs rimligen olika bedömningar av de presumtiva officerarnas personliga lämplighet som är mycket svåra eller omöjliga att göra som ett led i urval vid antagning till högskola eller i examinationsform. De alternativ som återstår är således användning av behörighetskriterier eller en bedömning vid anställning. Av skäl som Försvarshögskolan anger förefaller det vara både olämpligt och ett resursslöseri, både för den enskilde och för staten, att utbilda studenter som sedan skulle kunna komma att bedömas som olämpliga för officersyrket. Att göra denna viktiga lämplighetsprövning enbart först efter genomgången utbildning kan med andra ord innebära att vissa personer tillägnar sig utbildningen på ett otillfredsställande sätt, till förfång för yrkesområdet, även om de blivit godkända vid samtliga examinationer.

Det hade förstås varit mer konsekvent av lagstiftaren att placera kravet på lämplighet i nu aktuellt avseende som ett grundläggande behörighetskrav. Trots det finns i enlighet med det ovan anförda ett utrymme att med stöd att 5 kap. 4 § förordningen för Försvarshögskolan och 7 kap. 8 § högskoleförordningen tillföra kravet på lämplighet som ett särskilt behörighetskrav. Överklagandet bör således inte vinna bifall.