Beslut 2008-08-15 (reg.nr 33-2417-08)

Fråga om behörighet till sökt utbildning.

Bakgrund

N N ansökte och antogs inför höstterminen 2007 till utländska lärares vidareutbildning (ULV-projektet) vid Malmö högskola.

N N anmälde sig inför höstterminen 2008 åter till ULV-projektet vid Malmö högskola. Högskolan bedömde att han inte kan nå lärarexamen mot grundskolans tidigare år inom projektets ram varför högskolan beslutade att inte anta honom.

Yrkande m.m.

N N har överklagat beslutet.Malmö högskola har vidhållit sitt beslut och anfört att N N under sina studier vid Malmö högskola uppvisat bristande kunskaper i svenska och att han inte inom ULV-projektets ram bedöms kunna nå aktuell lärarexamen.

Skäl

Enligt 12 kap. 2 § 5 högskoleförordningen (1993:100) kan till Överklagandenämnden för högskolan beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå överklagas.

Frågan i ärendet som Överklagandenämnden har att pröva är om N N har uppvisat behörighet för att bli antagen till ULV-projektet. Frågor om huruvida han — om han väl antagits — kan fullfölja ev. påbörjade studier faller utanför prövningsramen i ärendet.

Av handlingarna i ärendet framgår att N N inför höstterminen 08 ansökt till ULV-projektet, samma projekt till vilket han sökte och antogs höstterminen 07. Högskolans beslut att anta N N till utbildningen inför höstterminen 07 är ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut, vilket inte kan återkallas på den grunden att Malmö högskola numera, inför höstterminen 08, bedömer att N N inom projektets ram inte har förutsättningar att fullfölja utbildningen. Att N N genom sina studieprestationer på aktuell utbildning uppvisat bristande förkunskaper utgör inte heller grund för återkallande av det gynnande beslutet. Då N N redan är antagen till aktuell utbildning — och av vad som framgår av handlingarna i ärendet inte avsagt sig sin studieplats — saknar högskolans beslut att finna N N obehörig inför höstterminen 08 rättsverkan vad avser frågan om hans behörighet att antas till själva ULV-projektet. Överklagandet föranleder därför inte någon Överklagandenämndens vidare åtgärd.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan avvisar överklagandet.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.