Beslut 2007-08-17 (reg.nr 33-934-07)

En student ansökte till Asienkunskap inriktning japanska respektive kinesiska, 60 högskolepoäng (hp), vid Linköpings universitet. Universitetet bedömde henne som obehörig eftersom hon inte hade styrkt sin särskilda behörighet avseende Fysik B. Efter att ha granskat ärendet finner Överklagandenämnden att kravet på Fysik B inte kan anses vara helt nödvändigt för att studenten skall kunna tillgodogöra sig de aktuella utbildningarna. Kravet är således inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser.

Ärendets bakgrund

N N ansökte till Asienkunskap inriktning japanska respektive kinesiska, 60 högskolepoäng (hp), vid Linköpings universitet. Universitetet bedömde henne som obehörig eftersom hon inte hade styrkt sin särskilda behörighet avseende Fysik B. Hon medgavs inte heller undantag (dispens) från behörighetskravet.

Yrkande m.m.

N N har överklagat beslutet och har därvid anfört bl.a. följande. De aktuella utbildningarna är förutbildningar i "språk, samhälle och näringsliv" enligt universitetets egen beskrivning. Det skulle alltså vara möjligt att kunna läsa och avklara utbildningarna utan kunskaper i Fysik B. Med dessa språkutbildningar blir hon behörig till en civilingenjörsutbildning, som även den har fysik B som krav. Därför har hon för avsikt att tentera kursen så fort tillfälle ges, vilket är när gymnasieskolorna startar i augusti.

Linköpings universitet har vidhållit sitt tidigare ställningstagande och har därvid anfört bl.a. följande. Fysik B är nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningarna. Vid bedömningen av frågan om dispens har universitetet beaktat huruvida N N har förutsättningar att tillgodogöra sig sökta utbildningar utan Fysik B.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) krävs för att bli antagen att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

Av 7 kap. 8 § högskoleförordningen följer att de krav på särskilda förkunskaper som ställs vid tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare skall vara helt nödvändiga för att studenterna skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse: kunskaper från eller en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper och andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen.

Som krav för behörighet till sökta utbildningar gäller bl.a. Fysik B. Detta synes betingas av att respektive utbildning ger en garantiplats till Industriell Ekonomi eller Teknisk fysik och Elektroteknik och till dessa utbildningar finns ett krav på Fysik B

Såvitt framgår är dock Asienkunskap inriktning japanska respektive kinesiska ett eget program/kurs och inte del av utbildningarna Industriell Ekonomi eller Teknisk fysik och Elektroteknik. Fråga uppkommer då om det är förenligt med bestämmelserna i högskoleförordningen att ha ett krav på Fysik B till ifrågavarande utbildningar.

Överklagandenämnden konstaterar efter att ha tagit del av Linköpings universitets studiehandbok att ifrågavarande utbildningar endast behandlar språk, historia och samhällsliv i Kina/Japan (Nordostasien). Såvitt framgår finns det inget som rör eller gränsar till något naturvetenskapligt område. Mot bakgrund härav och då högskolan som framgår av bestämmelsen i högskoleförordningen endast får uppställa krav som är helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen, finner nämnden att kravet på Fysik B inte kan anses vara helt nödvändigt för att studenten skall kunna tillgodogöra sig de aktuella utbildningarna. Kravet är således inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Då N Ns behörighet i övrigt inte ifrågasatts skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan förklarar, med bifall till överklagandet, att N N är behörig vid antagningen till utbildningarna Asienkunskap inriktning japanska respektive kinesiska, 60 hp, höstterminen 2007.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.