Beslut 2007-04-20 (reg.nr 32-421-04)

Universitets antagningsbeslut var ej förenligt med EG-rätten.

Ärendets bakgrund

N N anmälde sig inför höstterminen 2004 vid Umeå universitet till särskild lärarutbildning (SÄL), sökalternativet trä- och metallslöjd 40/60 poäng. Universitetet fann genom det överklagade beslutet att han inte hade styrkt sin behörighet för utbildningen eftersom han saknar anställning i svensk skola. N N ströks därför från sökt utbildning.

Yrkande m.m.

N N har överklagat universitetets beslut till Överklagandenämnden för högskolan och yrkar, som han får förstås, att han skall förklaras behörig till sökt utbildning. N N har till stöd för sitt överklagande anfört bl.a. följande. För närvarande är han anställd vid ett svenskspråkigt högstadium i Finland. Han är svensk medborgare, befinner sig i ett nordiskt land, båda nationerna är EU-medlemmar, han besitter tillräcklig yrkeskunskap för en framtida lärarbana samt är ivrigt engagerad i lärararbetet.

Överklagandenämnden för högskolan beslutade den 1 februari 2005 att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Följande frågor ställdes till EG-domstolen.

  1. Utgör gemenskapsrätten och då främst artikel 12 EG hinder för att vid prövningen av en sökandes behörighet för tillträde till en lärarutbildning, som är avsedd för att på kort sikt fylla behovet av behöriga lärare i Sverige, uppställa ett krav på anställning vid svensk skola? Kan ett sådant krav anses befogat och proportionellt?
  2. Gör det vid bedömningen av fråga 1 skillnad om en sökande till utbildningen med anställning i en skola i ett annat EU-land än Sverige är svensk medborgare eller medborgare i någon annan medlemsstat?
  3. Gör det vid bedömningen av fråga 1 skillnad om lärarutbildningen är inrättad för att bedrivas under en begränsad tid eller om det är fråga om en mer varaktig lärarutbildning?

EG-domstolen uttalade i dom den 11 januari 2007 (mål C-40/05) bl.a. följande med anledning av Överklagandenämnden för högskolans begäran om förhandsavgörande.

Gemenskapsrätten utgör inte hinder för att det i nationella bestämmelser, enligt vilka det under en begränsad tid anordnas en utbildning som är avsedd att på kort sikt fylla behovet av behöriga lärare i en medlemsstat, uppställs krav på att sökande till utbildningen skall vara anställda i en skola i denna stat. Detta gäller dock under förutsättning att tillämpningen av dessa bestämmelser inte leder till att alla ansökningar från en lärare som inte är anställd i en sådan skola av princip avslås, utan en föregående och individuell bedömning av den sökandes kvalifikationer, med hänsyn särskilt till den berörda personens lämplighet och möjligheten att kontrollera den verksamhetsförlagda delen av den utbildning personen i fråga ges eller möjligheten att eventuellt bevilja personen dispens från den verksamhetsförlagda delen.

Umeå universitet har med anledning av EG-domstolens dom i yttrande den 6 februari 2007 vidhållit sitt beslut och anfört följande. I domen redovisas möjligheten att under vissa förutsättningar, utan hinder av gemenskapsrätten, tillämpa nationella bestämmelser som innebär vissa inskränkningar avseende behörighet, sett utifrån sökandes nationella hemvist. I förevarande fall har omständigheter i anslutning till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen bedömts utgöra ett hinder för sökandes behörighet.

Skäl

Frågan i ärendet gäller N Ns behörighet för sökt utbildning.

Umeå universitets beslut att inte finna N N behörig till utbildningen fattades på den grunden att han saknar anställning i svensk skola. EG-domstolen har i domen uttalat att detta kan vara förenligt med gemenskapsrätten förutsatt att den beslutande myndigheten gjort en individuell bedömning av den sökandes kvalifikationer. Av såväl det överklagade beslutet, som av universitetets yttranden till Överklagandenämnden i ärendet framgår att universitetet inte vidtagit någon individuell bedömning av N Ns möjligheter att kunna antas till utbildningen i fråga. Det överklagade beslutet kan därför inte anses vara förenligt med gemenskapsrätten och skall därför undanröjas.

Överklagandenämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet.

Det ankommer på Umeå universitet att vidta de åtgärder som föranleds av detta beslut.

Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen (1992:1434) får Överklagandenämndens beslut inte överklagas.