Beslut 2007-02-16 (reg.nr 33-125-07)

Hade ett lärosäte skyldighet att utan särskild ansökan pröva frågan om undantag. Merituppgifter i NyA.

Ärendets bakgrund

N N ansökte till kurserna intermediala studier (1-20 poäng) och litteraturvetenskap: allmän kurs (1-20 poäng) vid Lunds universitet. Universitetet bedömde henne som obehörig, eftersom hon inte hade styrkt sin grundläggande behörighet.

Yrkande m.m.

N N har överklagat beslutet och har anfört följande. Hon ansökte till kurserna på internetsidan "studera.nu", vilket var nytt för detta ansökningstillfälle. Vid tidigare tillfällen har hon sökt till kurser via Lunds universitets hemsida, där hennes gymnasiala meriter funnits registrerade. Hon var osäker på det nya systemet och när hon i efterhand gick in på sidan "studera.nu", "Mina sidor", och tittade under rubriken "Dina meriter" kunde hon se att alla hennes akademiska meriter fanns registrerade där. Hon uppmärksammade vid senare tillfälle att hennes gymnasiala meriter inte fanns registrerade, men antog då att eftersom hennes akademiska meriter blivit överförda från Lunds universitet fanns det nog en anledning till att de gymnasiala meriterna inte också blivit överförda. Hon trodde inte att det behövdes. Under rubriken "Akademiska meriter" framgår att hon har två avslutade kurser vid Lunds universitet med VG i slutbetyg samt att hon är i full gång med en tredje kurs. Därmed trodde hon att hennes grundläggande behörighet och godkända förutbildning var självklar då hon redan läst, och nu läser en kurs vid Lunds universitet. Till sin överklagandeskrift har hon fogat ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Lunds universitet har vidhållit sitt beslut och har i yttranden anfört följande. N N styrkte inte den grundläggande behörigheten i samband med anmälningstillfället. Från och med antagningen till vårterminen 2007 används ett nytt antagningssystem (NyA) som är gemensamt för alla universitet och högskolor i Sverige. Behörighetsgrundande meriter (t.ex. äldre gymnasiebetyg) har endast i begränsad omfattning kunnat föras över från de olika högskolornas Ladoksystem till NyA. Kontrollbesked har skickats till alla sökande. De har uppmanats att noga kontrollera sina meriter eftersom ett nytt antagningssystem används, och att skicka in ev. kompletterande handlingar så att de är antagningen tillhanda senast den 1 december. Ett kontrollbesked skickades till N N den 13 november. Av detta besked framgick vilka meriter som fanns registrerade i det nya antagningssystemet, och att den sökande hade bedömts vara obehörig. Några handlingar som styrker behörigheten inkom inte innan den 1 december. Universitetet finner att N N inte styrkte grundläggande behörighet i tid, men att hon i och med sin överklagandeskrift uppfyller den grundläggande behörigheten. Hon kan dock bara komma ifråga på eventuella lediga platser.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

I ärendet är ostridigt att N N inte inom föreskriven tid styrkte sin grundläggande behörighet.

I 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) anges följande. Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola skall göra undantag från något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Fråga i ärendet är om en sökande till utbildning särskilt måste ange att denne önskar undantag från något eller några behörighetsvillkor för att universitetet skall vara skyldigt att företa en prövning av denna fråga samt — för det fall universitetet ex officio är skyldigt att företa en sådan prövning — om Överklagandenämnden som första instans bör ta ställning i frågan, eller om ärendet bör återförvisas till Lunds universitet för prövning i sak.

I den nyss återgivna bestämmelsen anges inte att sökanden behöver uttryckligen begära att högskolan skall pröva dennes förutsättningar att medges nu aktuellt undantag. Bestämmelsen bör enligt Överklagandenämndens mening tolkas så att det, för att ett lärosäte skall vara skyldigt att göra en sådan prövning, är tillräckligt att lärosätet har tillgång till någon eller några uppgifter som aktualiserar en prövning av sökandens förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning.

Av handlingarna i ärendet framgår att N N fram till och med den 1 december 2006 hade tenterat olika kurser vid Lunds universitet om sammanlagt 47 poäng. Denna information synes ha varit känd för universitetet före sista kompletteringsdag, dels genom att N N läst vid myndigheten tidigare, dels genom Verkets för högskoleservice antagningssystem NyA som universitetet har tillgång till. Vid sin bedömning utgår Överklagandenämnden därför ifrån att N N akademiska meriter var kända för Lunds universitet vid tidpunkten för kompletteringstidens utgång.

Överklagandenämnden har nu att pröva om den som första instans bör ta ställning till om N N skall medges undantag från något eller några behörighetsvillkor.

Av instansordningsprincipen följer att Överklagandenämnden inte som första instans normalt bör ta ställning till frågan huruvida det föreligger förutsättningar att medge den sökande undantag från kravet på grundläggande behörighet. Lunds universitet har dock i ärendet — trots uppmaning från Överklagandenämnden därom — inte redovisat någon individuell prövning av huruvida N N skall medges undantag från kravet på grundläggande behörighet, varför Överklagandenämnden, med avsteg från instansordningsprincipen, tar upp frågan till avgörande.

Med beaktande av att N N vid tidpunkten för sista kompletteringsdag framgångsrikt hade tenterat kurser om 47 poäng finner Överklagandenämnden att hon har förutsättningar att tillgodogöra sig de sökta utbildningarna utan att ha styrkt grundläggande behörighet. N N överklagande skall därför bifallas på så sätt att hon medges undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Huruvida N N i rätt tid uppfyllde villkoren för särskild behörighet eller om hon skall medges undantag från de särskilda behörighetsvillkoren till sökta kurser ankommer på Lunds universitet att som första instans fatta beslut om.

Nämndens avgörande

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att N N medges undantag från kravet på grundläggande behörighet vid antagning till sökta kurser vid Lunds universitet, vårterminen 2007.