Beslut 2006-11-17 (reg.nr 33-928-06)

AAntagning till internationell magisterutbildning ("Master's Programme"). En högskola ställde upp högre behörighetskrav i engelska för internationella sökande än vad som krävdes av sökande från Sverige. Var detta tillåtet?

Ärendets bakgrund

UO ansökte till utbildningen Master's Programme in Chemical Engineering (121-200 poäng) vid Högskolan i Borås. Högskolan bedömde att han inte uppfyllde det särskilda behörighetskravet avseende kunskaper i engelska, vilket för internationella studenter utgörs av, bl.a. lägst 550 poäng på ett s.k. Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Han medgavs inte heller undantag (dispens) från detta krav.

Yrkande m.m.

UO överklagade beslutet och anförde bland annat att hans engelska motsvarar kravet samt att engelska är undervisningsspråket vid universiteten i Nigeria (han har en Bachelor of Science in Chemical Engineering från Enugu State University), vilket också bekräftas i ett brev från prefekten vid hans institution.

Högskolan i Borås vidhöll sitt tidigare ställningstagande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) krävs för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

Av 7 kap. 7 § högskoleförordningen följer att de krav på särskilda förkunskaper som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenterna skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse: kunskaper från eller en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper, kunskaper från en eller flera högskolekurser, andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Högskolan bestämmer vilka krav som skall ställas enligt första stycket i fråga om utbildningar som inte vänder sig nybörjare i högskolan.

Enligt utbildningsplanen till ifrågavarande program motsvarar kraven på engelska för svenska studenter de som gäller för grundläggande behörighet (dvs. i princip Engelska A eller motsvarande kunskaper). För internationella studenter med annat modersmål än engelska skall kunskaperna i engelska verifieras genom ett internationell språktest, bl.a. lägst 550 poäng på ett s.k. Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Enligt VHS "Utländsk bedömningshandbok 2006" motsvarar 500 poäng på ett TOEFL-test Engelska A och 550 poäng Engelska B. UO har ett s.k. Senior School Certificate utfärdat av West African Examinations Council i nio ämnen inklusive engelska. Enligt samma bedömningshandbok motsvarar denna examen grundläggande behörighet.

Det överklagade beslutet får anses innebära att högskolan har förklarat att UO är obehörig till den sökta utbildningen, eftersom han inte uppfyller kravet på Engelska B. Det framgår dock inte om han i övrigt uppfyller de särskilda behörighetskraven. Fråga uppkommer då om beslutet är förenligt med bestämmelserna i högskoleförordningen, enär det ställs högre krav (Engelska B) på "internationella studenter" med annat modersmål än engelska än på "svenska studenter" (endast Engelska A).

Överklagandenämnden konstaterar att ifrågavarande utbildning inte vänder sig till nybörjare i högskolan och att Högskolan i Borås därför kan bestämma vilka krav på särskilda förkunskaper som skall ställas. Såsom framgår av bestämmelsen i högskoleförordningen får högskolan dock endast uppställa krav som är helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Mot bakgrund av att Högskolan i Borås ansett att Engelska A är tillräckligt för vissa studenter finner nämnden att kravet på Engelska B för internationella studenter inte kan anses vara helt nödvändigt för att studenten skall kunna tillgodogöra sig den aktuella utbildningen. Kravet är således inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Skäl föreligger därför inte att på denna grund förklara UO obehörig till sökt utbildning. Det framkommer inte om han i övrigt uppfyller behörighetskraven. Vid sådant förhållande skall Högskolan i Borås behandla ärendet på nytt.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Högskolan i Borås för ny handläggning.