Beslut 2005-09-16 (reg.nr 33-1091-05)

För samma utbildning angavs ett behörighetskrav i utbildningskatalogen och ett annat krav i kursplanen. Vilket behörighetskrav skulle tillämpas?

Bakgrund

MF anmälde sig inför höstterminen 2005 vid Mittuniversitetet till kursen litteraturvetenskap A inriktning svenska, 40 poäng. Universitetet fann att han inte hade styrkt sin behörighet och beviljade honom inte undantag, varför han ströks från sökt utbildning.

Yrkande m.m.

MF överklagade beslutet.

Mittuniversitetet vidhöll sitt beslut och anförde följande. För behörighet till aktuell kurs krävs, utöver grundläggande behörighet, att den sökande är antagen till Mittuniversitetets lärarutbildning och godkänd på en inriktning om 40 poäng samt allmänt utbildningsområde 1-20 poäng. Detta är den information som gått ut till presumtiva sökande via Mittuniversitetets hemsida och i utbildningskatalogen. I kursplanen anges felaktigt att behörighetskravet är standardbehörighet G.11. Detta kommer att korrigeras inför nästa antagningstillfälle så att kursplanen innehåller det korrekta behörighetskravet. MF har blivit struken från kursen på grund av att han inte uppfyller de särskilda behörighetskraven. Han är registrerad på den fristående kursen pedagogik A allmänt utbildningsområde 60 poäng och uppfyller därmed inte kravet på att vara antagen till en lärarutbildning. Han uppfyller inte heller kravet på en godkänd inriktning inom lärarutbildningen om 40 poäng - de kurser som han hittills läst, bland annat i historia, geografi och kulturgeografi, är inte inriktningar inom lärarutbildningen.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 6 kap. 6 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) framgår att det för kurs inom grundläggande högskoleutbildning skall finnas en kursplan. I kursplanen skall anges de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till kursen.

I kursplanen uppställs således de förkunskapskrav - vilka är att betrakta som föreskrifter i den mening som anges i 8 kap. regeringsformen - som krävs för att den sökande skall befinnas behörig till kursen. Dessa föreskrifter är bindande för myndigheter och enskilda. I förevarande fall har universitetet i kursplanen fastställt standardbehörigheten G.11 som förkunskapskrav, varför detta krav skall utgöra grund för universitetets bedömning huruvida MF är behörig till sökt kurs eller inte. Att universitetet uppger att det i kursplanen avsett att fastställa andra behörighetsvillkor och att dessa villkor anges på universitetets hemsida och utbildningskatalog föranleder ingen annan bedömning. Beslutet skall därför av anförda skäl undanröjas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet.

Det ankommer på Mittuniversitetet att vidta de åtgärder som föranleds av detta beslut.