Beslut 2005-08-12 (reg.nr 33-422-05)

Fråga om åberopad betygshandling från Västafrika styrkte behörigheten.

Ärendets bakgrund

Blekinge tekniska högskola beslutade att avslå K:s ansökan till magisterprogram. Som skäl för beslutet angavs att hon inte visat att de åberopade betygsdokumenten var äkta.

Yrkande m.m.

K överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. att hennes betygsdokument är äkta.Blekinge tekniska högskola vidhöll sitt tidigare ställningstagande. Högskolan anförde vidare bl.a. följande. Högskolans tidigare erfarenhet med dokument från Västafrika har lett till att högskolan är restriktiv med att godta dokument som inte tydligt går att härleda till en officiell myndighet i det aktuella landet. Högskolan noterade i samband med K:s ansökan att stämplarna på de betygsdokument som hon åberopade verkade ha stämplats dit före texten. Det kan man t.ex. se på dokumentet "General Certificate of Education". Högskolan ansåg därmed att man hade skäl att ifrågasätta dokumentens äkthet.

K gavs tillfälle att kommentera det Blekinge tekniska högskola hade anfört, men inkom inte med något yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

I 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) anges att för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven. Av 7 kap. 19 § högskoleförordningen framgår att den som vill antas till grundläggande högskoleutbildning skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

Det ankommer ytterst på den som söker en högskoleutbildning att på det sätt som antagningsmyndigheten bestämmer styrka sin behörighet med dokument som kan utgöra underlag för behörighetsbedömning.

Blekinge tekniska högskola ifrågasätter äktheten hos de betygsdokument som K åberopar och hänvisar därvid till stämplarna på dokumenten. Efter genomgång av betygshandlingarna i ärendet finner Överklagandenämnden att K med ingivna betygsdokument inte har styrkt sin grundläggande behörighet vid antagning till grundläggande högskoleutbildning höstterminen 2005. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.