Beslut 2005-03-18 (reg.nr 33-197-05)

Närmare tolkning av standardbehörighet D.3.

Ärendets bakgrund

LB anmälde sig inför vårterminen 2005 vid Göteborgs universitet till Psykologprogrammet, 200 poäng. Universitetet fann att hon inte styrkt särskild behörighet avseende villkoret ett års arbetslivserfarenhet. Hon medgavs inte heller undantag (dispens) och ströks därför från sökt utbildning.

Yrkande m.m.

LB överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Eftersom hon arbetat de timmar som krävs och har de antal gymnasiepoäng som behövs för vårterminen 2005 anser hon sig behörig till psykologprogrammet. Hon har redovisat arbetslivserfarenhet om totalt 1323 timmar, fördelade över flera år, och det är betydligt mer än vad som krävs. Ett års arbete på halvtid, inräknat fyra veckors semester innebär 880 timmar totalt (80 timmar/månad x 11). Hon anser att hon har minst lika bra arbetslivserfarenhet som någon som arbetat ett år på halvtid i sträck. Hennes erfarenhet skulle till och med kunna vara bättre eftersom den pågått under några år och på olika arbetsplatser. Hon har även anfört bland annat att hon ifrågasätter universitetets beräkningsgrunder för behörighet. En person som under ett specifikt år ("arbetsperiod") arbetat heltid varannan månad och 60 timmar varannan månad har totalt 1320 timmar arbetslivserfarenhet och anses antagligen vara behörig eftersom den genomsnittliga, månadsvisa arbetstiden är 110 timmar. Men en person som arbetat på samma sätt med frekvensen var fjärde månad under loppet av två år skulle inte vara behörig trots att arbetslivserfarenheten i tjänstgöringstimmar är densamma.

Göteborgs universitet vidhöllit sitt beslut och anförde i yttranden bland annat följande. Kravet på ett års arbetslivserfarenhet på minst halvtid styrks inte av de till anmälan bifogade intygen. I VHS anmälningskatalog och i programinformationen gällande Psykologprogrammet på VHS hemsida står: "För att uppfylla det särskilda behörighetskravet gällande arbetslivserfarenhet krävs 12 månaders arbete på minst halvtid". I Göteborgs universitets katalog och hemsida är formuleringen "ett års arbetslivserfarenhet på minst halvtid". Det är ett klart formulerat krav som anger att den sökande ska ha arbetat i minst 12 månader med en omfattning av arbetet på minst halvtid. Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela arbetsperioden. Denna formulering finns inte i katalogen eller på hemsidan utan är en beskrivning av hur man vid VHS och Göteborgs universitet hanterar intyg som endast redovisar ett visst antal arbetade timmar under en period utan att arbetstidens omfattning anges. En person som arbetar 1320 timmar under 24 månader och har ett intyg från arbetsgivaren som bara anger antalet timmar som arbetats under hela denna period utan att det specifika antalet timmar som arbetats under varje månad anges får inte någon av dessa 24 månader räknade som behörighetsgivande då den genomsnittliga arbetstiden inte uppgår till halvtid. Om det av intyget framgår att personen arbetat heltid var fjärde månad räknas dessa månader som behörighetsgivande men det räcker ändå inte för att uppfylla kravet på minst 12 månaders arbete på minst halvtid.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

I 7 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100) anges följande.
De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller specialutformade program eller motsvarande kunskaper, 2. kunskaper från en eller flera högskolekurser, 3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen.

Av 7 kap. 8 § högskoleförordningen framgår att i fråga om en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan anges de krav som avses i 7 § första stycket i en s.k. standardbehörighet. Enligt 7 kap. 9 § högskoleförordningen meddelar Högskoleverket föreskrifter om vilka standardbehörigheter som skall gälla för utbildningar som leder till vissa yrkesexamina.

Enligt Högskoleverkets föreskrifter om standardbehörigheter (HSVFS 1996:21) skall standardbehörigheten D.3 gälla vid antagning till utbildning som leder till psykologexamen. Härvid krävs, förutom vissa ämneskunskaper, ett års arbetslivserfarenhet. Högskoleverket har inte meddelat några närmare föreskrifter om hur denna arbetslivserfarenhet skall beräknas.

Överklagandenämnden för högskolan har i ett tidigare avgörande funnit att den aktuella standardbehörigheten skall tolkas på så sätt att behörighetsvillkoret avseende arbetslivserfarenhet är uppfyllt om den sökande styrker sammanlagt ett års arbetslivserfarenhet på minst halvtid (beslut 1998-12-16, reg.nr. 31-1135-98).

Frågan i ärendet gäller hur villkoret ett års arbetslivserfarenhet på minst halvtid närmare skall tolkas. Överklagandenämnden finner att villkoret bör tolkas på så sätt att den sökande för att uppfylla villkoret skall styrka fullgjord arbetstid som sammanlagt motsvarar ett års arbetslivserfarenhet på halvtid. LB har redovisat arbetslivserfarenhet om totalt 1323 timmar fördelade på flera år. Hon får därmed anses ha styrkt fullgjord arbetstid som sammanlagt motsvarar minst ett års arbetslivserfarenhet på halvtid. Överklagandenämnden har vid sin prövning särskilt beaktat att bestämmelserna om behörighet genom s.k. reell kompetens (jfr 7 kap. 7 § andra stycket högskoleförordningen) anvisar att en individuell helhetsbedömning skall göras av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning. En alltför rigid tolkning skulle dessutom - mot bakgrund av de skilda anställningsförhållanden som gäller på dagens arbetsmarknad - riskera att försvåra för vissa grupper att uppfylla behörighetsvillkoret.

Vid angivna förhållande och då LBs behörighet i övrigt inte har ifrågasatts skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att LB har behörighet till psykologprogrammet.