Beslut 2005-03-18 (reg.nr 33-180-05)

Krav på Matematik kurs A/matematik en årskurs HSENT. En sökande åberopade utdrag ur betygskatalog med terminsbetyg som visade att hon hade betyget 3 i matematik båda terminerna under årskurs ett på ekonomisk linje. Behörigheten har ansetts styrkt.

Ärendets bakgrund

NN sökte inför vårterminen 2005 till bl.a. kursen Psykologi, introduktionskurs, 1-10 poäng, vid Lunds universitet. Universitetet förklarade i beslut att hon inte uppfyllde kravet på särskild behörighet, matematik A eller motsvarande, för tillträde till kursen. Universitetet beviljade inte henne undantag från behörighetskravet.

Yrkande m.m.

NN överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Hon har skickat in ett utdrag från betygskatalogen där det framgår att hon har betyget 3 efter årskurs 1 på ekonomisk linje. Det framgår ingenstans att det skall vara ett slutbetyg. Det som tydligt framgår är att "för att uppfylla särskild behörighet skall betyget vara lägst godkänd/3".

Lunds universitet anförde i yttrande bl.a. följande. Särskild behörighet för kursen är kunskaper motsvarande godkänt betyg i matematik A och samhällskunskap A. Vid granskning av NN:s meriter framkom att hon inte hade styrkt särskild behörighet i matematik A. Universitetet finner att NN inte heller i samband med sitt överklagande bifogar intyg där det framgår att hon uppfyller särskild behörighet. Universitetet avstyrker bifall till överklagandet. I ett till yttrandet bifogat protokollsutdrag från antagningsnämndens sammanträde framgår bl.a. att NN inkommit med terminsbetyg från gymnasieskolan där det framgår att hon fått betyget 3 i matematik i årskurs 1 och att terminsbetyg från ej avslutad kurs kan inte styrka behörighet.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av kursplanen för kursen Psykologi, introduktionskurs 1-10 poäng framgår att de särskilda behörighetsvillkor för kursen är standardbehörigheten D.1: matematik A och samhällskunskap A. Av Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:21) framgår att kursen matematik A på linje i gymnasieskolan motsvaras av ämnet matematik 1 årskurs från HSENTTe eller 2 årskurser MuSoEkDu. I ämnen på linje i gymnasieskolan skall den sökande ha fått lägst betyget 3.

Av handlingarna framgår att NN till Lunds universitet har inkommit med en vidimerad kopia av ett utdrag ur betygskatalog från Malmö latinskola rubricerat Terminsbetyg. Av detta framgår att hon har läst 3-årig Ekonomisk linje 1984-1987. Vidare framgår att hon höst- och vårterminerna i årskurs 1 har betyget 3 i matematik.

Överklagandenämnden gör följande bedömning. Lunds universitet har anfört att terminsbetyg från ej avslutad kurs inte kan styrka behörighet. NN har inkommit med ett utdrag ur en betygskatalog som visar att hon fullgjort årskurs 1 på Ekonomisk linje i gymnasiet och att hon i matematik under båda terminerna haft betyget 3. Överklagandenämnden finner att NN därmed har visat att hon uppfyller kravet på matematik från 1 årskurs från en av gymnasielinjerna HSENTTe med betyget 3. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att NN är behörig till kursen Psykologi, introduktionskurs, 10 poäng, såvitt avser kravet på matematik A eller motsvarande.