Beslut 2004-12-10 (reg.nr 32-770-04)

Bedömning av utbildning från Berufsakademie (Tyskland) vid antagning till magisterutbildning.

Ärendets bakgrund

MR sökte till internationella magisterprogram i Internetteknik/Internetworking vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH). Lärosätet beslutade att MR inte hade behörighet till utbildningarna. MR beviljades inte undantag från behörighetskravet.

Yrkande m.m.

MR överklagade beslutet. Han åberopade utbildning från Berufsakademie i Tyskland.KTH avstyrkte avstyrkt bifall till överklagandet och anförde bland annat följande. KTH anser inte att en examen från Berufsakademie i Tyskland motsvarar en akademisk examen omfattande 120 poäng, som är behörighetskravet för att bli antagen.

Överklagandenämnden inhämtade yttrande från Högskoleverkets bedömningsavdelning.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Såvitt framgår av utredningen gäller som särskilt behörighetsvillkor för tillträde till sökt utbildning ett krav på att den sökande skall ha fullgjort kurser på "undergraduate level" omfattande minst 120 högskolepoäng.

Högskoleverket, som har granskat MR meriter, har i sitt yttrande anfört följande. MR har slutfört en 3-årig utbildning vid Berufsakademie Karlsruhe, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Tyskland, med bevis över "Diplom-Ingenieur (Berufsakademie)" utfärdat i september 2003. I december samma år har The Open University, Milton Keynes, Storbritannien, utfärdat bevis över Degree of Bachelor of Science with Honours in Engineering över samma utbildning. MR utbildning kan bedömas i termer av både en svensk yrkesexamen och en svensk generell examen: Utbildningen bedöms i huvudsak motsvara svensk högskoleingenjörsexamen i informationsteknik (yrkesexamen). Utbildningen bedöms även till nivå och omfattning motsvara svensk kandidatexamen i informationsteknik (generell examen). - Högskoleverket har vidare upplyst följande. Utbildningen, som till sin uppläggning saknar direkt motsvarighet i Sverige, ger en teoretisk och praktisk förberedelse för yrkesverksamhet. Varje termin omfattar 3 månaders studier vid akademin och 3 månaders arbetsplatsförlagd utbildning. En 3-årig utbildning vid Berufsakademie (BA) likställs i yrkesmässigt hänseende med motsvarande utbildning (4-årig) vid Fachhochschulen (FH) i delstaten Baden-Württemberg. Tyska Kultusministerkonferenz, KMK, har konstaterat att diplom från BA faller under det första generella direktivet 89/48/EEG (högskoleutbildning om minst tre år) när det gäller yrkesmässigt erkännande. Det tyska ENIC/NARIC kontoret har vid förfrågan meddelat att diplom från BA likställs med diplom från FH när det gäller yrkesmässigt erkännande men inte när det gäller akademiskt erkännande. Beslut om antagning och tillgodoräknande av tidigare utbildning vid fortsatta studier vid tyskt universitet/tysk Fachhochschule fattas av respektive lärosäte. - Högskoleverket har även tillagt följande. I Högskoleverkets utlåtanden över utländsk utbildning används begreppen "till nivå och omfattning" och "i huvudsak". Termen "i huvudsak" används när den utländska utbildningen till nivå, längd och innehåll i stora delar bedöms överensstämma med motsvarande svensk examen. Termen "till nivå och omfattning" används när den utländska utbildningen till nivå och längd bedöms motsvara en viss svensk examen men det ändå finns betydande skillnader i innehåll, exempelvis för att utbildningen saknar examensarbete eller är präglad av inhemska förhållanden.

Överklagandenämnden gör följande bedömning.

Med hänsyn till vad som framkommit genom Högskoleverkets yttrande och övrig utredning får MR anses uppfylla det aktuella behörighetskravet. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar MR behörig till sökt utbildning.