Beslut 2004-11-16 (reg.nr 32-1049-04)

Bedömning av reell kompetens (Matematik kurs C) vid antagning till fastighetsmäklarutbildning.

Ärendets bakgrund

ME ansökte till Fastighetsmäklarutbildning, 80 poäng, vid Högskolan i Borås. Högskolan bedömde henne som obehörig, eftersom hon inte hade styrkt sin särskilda behörighet avseende kravet på Matematik C. Hon medgavs inte heller undantag (dispens) från behörighetskravet.

Yrkande m.m.

ME överklagade beslutet och yrkade att hon skulle förklaras behörig med stöd av reell kompetens. Hon anförde därvid bl.a. följande. Hon har sedan 15 år tillbaka arbetat med försäljning av bostäder. Dessa uppgifter skiljer sig inte nämnvärt från mäklarens. I detta arbete ingår att göra kalkyler. Hon har även sedan fem år tillbaka ett eget företag och har gått kurser i bokföring och företagsekonomi. Att hon drivit verksamheten i egen regi innebär att hon är väl förtrogen med företagsekonomi och redovisning. Hon har nyligen avslutat ett 2,5 år långt konsultuppdrag för ett av Sveriges största byggföretag och har ett nytt uppdrag till nästa år. Eftersom hon skall arbeta i minst 20 år till så vill hon komplettera sin erfarenhet med en examen.

Högskolan i Borås vidhöll sitt tidigare ställningstagande och anförde därvid bl.a. följande. ME saknar godkänt betyg i Matematik C, det särskilda behörighetskravet som gäller för sökt utbildning. Hon har åberopat reell kompetens som behörighetsbakgrund. Högskolan i Borås har avslagit hennes ansökan om reell kompetens. Hon har inte heller medgivits dispens.

ME inkom med slutligt yttrande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) har följande lydelse. För att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

Enligt 7 kap. 7 § andra stycket högskoleförordningen har särskild behörighet också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen.

Av handlingarna i ärendet framgår att ME på gymnasiet fullföljt 2 årskurser matematik på 2-årig social linje med betyget 3. Vidare framgår av olika intyg att ME sedan 1987 med några års avbrott haft relevanta arbetsuppgifter med anknytning till fastighetsbranschen.

Överklagandenämnden finner vid en helhetsbedömning att ME genom sin bakgrund har förutsättningar att tillgodogöra sig nu sökt utbildning. Hon skall därför förklaras behörig till Fastighetsmäklarutbildning, 80 poäng.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller ME:s överklagandet på sätt att hon förklaras behörig till Fastighetsmäklarutbildning, 80 poäng.