Beslut 2003-03-14 (reg.nr 31-95-03)

Särskild behörighet. Kravet på betyget Godkänd i viss gymnasiekurs (standardbehörighet D.4.1). En sökande med betyget 5 från aftongymnasium i Finland har ansetts uppfylla detta betygskrav.

Bakgrund

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla strök NN från antagning till programmet för filmproduktion och förklarade därvid att han inte uppfyllde behörighetskraven Samhällskunskap kurs A och Matematik kurs C. Högskolan medgav dock NN undantag från behörighetsvillkoret Samhällskunskap kurs A.

Yrkande m.m.

NN överklagade beslutet och, så som det fick förstås, yrkade att han skulle förklaras behörig såvitt avser dels Samhällskunskap kurs A, dels Matematik kurs C. Han anförde därvid bl.a. att hans kunskaper i samhällskunskap inte kan vara på för låg nivå och att han har erfarenhet från filmbranschen.

Högskolan avstyrkte i ett yttrande bifall till överklagandet och anförde därvid bl.a. följande. För att vara behörig till programmet för filmproduktion krävs bl.a. Samhällskunskap kurs A och Matematik kurs C. Högskolan har beviljat undantag från kravet på Samhällskunskap kurs A. NN har dock inte kommit in med handlingar som styrker särskild behörighet vad gäller Matematik kurs C. NN:s betyg i matematik är 5. För att uppfylla det särskilda behörighetskravet krävs betyget 6. Skäl att medge undantag från kravet på matematik finns inte.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl

Enligt 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom förordning SFS 1996:984) krävs det för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

I artikel 3 Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (den nordiska överenskommelsen) anges att om det ställs krav på särskilda kvalifikationer eller ämnesmässiga kunskaper för att bli antagen till viss högre utbildning skall utbildningssökande från de nordiska länderna uppfylla dessa krav på likvärdiga villkor som landets egna sökande.

Av 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom förordning SFS 1996:984) framgår att i fråga om utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan anges de krav som avser särskilda förkunskaper i en s.k. standardbehörighet.

Som standardbehörighet för aktuell utbildning gäller D.4.1, dvs. Samhällskunskap kurs A och Matematik kurs C (jfr. bilaga till Högskoleverkets författningssamling HSVFS 1996:21). Enligt 1 § HSVFS 1996:21 skall den sökande ha fått lägst betyget Godkänd på de kurser på gymnasieskolans program och inom gymnasial vuxenutbildning som anges i standardbehörigheterna.

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100, i dess lydelse enligt SFS 1998:1272) får en högskola om det finns skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från behörighetsvillkoren skall göras för sökande som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

NN har inte styrkt att han uppfyller den särskilda behörigheten vad gäller Samhällskunskap kurs A. Högskolan har emellertid medgivit honom undantag från detta behörighetsvillkor.

Frågan i ärendet är nu om NN uppfyller behörighetsvillkoret såvitt avser Matematik kurs C.

Av handlingarna i ärendet framgår att NN har läst 6 kurser matematik vid aftongymnasiet i Finland med betyget 5. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har anfört att för att uppfylla det särskilda behörighetsvillkoret krävs betyget 6. Av Verket för högskoleservices (VHS) utländska bedömningshandbok från 2001 framgår att VHS har för finska ämnen rekommenderat betyget 6 som betygskrav vid bedömning av särskild behörighet.

Överklagandenämnden konstaterar att underkänd prestation i den finska betygsskalan anges med vitsordet 4 (jfr. de finska gymnasieförordningarna den 12 oktober 1984 [719/1984] och den 6 november 1998 [810/1998]). NN har fått vitsordet 5 i matematik, vilket är över gränsen för underkänd. Han får därmed anses uppnått ett godkänt resultat i det aktuella ämnet. Med hänsyn härtill och med beaktande av den nordiska konventionen finner Överklagandenämnden för högskolan att NN uppfyller det föreskrivna särskilda behörighetskravet gällande Matematik kurs C.

Nämndens avgörande

  1. Överklagandenämnden för högskolan avslår NN:s överklagande i den del som avser behörighetsvillkoret Samhällskunskap kurs A. Högskolans beslut att medge honom undantag från detta behörighetskrav står därmed fast.
  2. Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet i den del som avser behörighetsvillkoret Matematik kurs C och förklarar att NN uppfyller detta behörighetsvillkor.