Beslut 2003-02-07 (reg.nr 32-20-03)

Antagning till kurs. Fråga om en sökande hade styrkt sin behörighet i rätt tid då merithandling skickats till VHS i stället för berört universitet.

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet strök Göteborgs universitet R från antagning till kurserna Fördjupningskurs 2 - organisation, Nationalekonomi - fortsättningskurs, Beskattningsrätt 1 samt Kontrakts-, associations- och obeståndsrätt eftersom hon inte har styrkt sin behörighet. Universitetet beviljade inte heller henne undantag från behörighetskraven.

Yrkande m.m.

R överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. följande. Vid ansökningstillfället var hon behörig till kurserna Beskattningsrätt 1 och Kontrakts-, associations- och obeståndsrätt. För kursen Fördjupning 2 - organisation saknas en uppsats om 10 poäng. Denna arbetar hon för närvarande med och kommer att slutföra den under januari 2003. Sina studieintyg har hon sänt in till Verket för högskoleservice (VHS). Sedan fick hon en påminnelse från Göteborgs universitet. Hon ringde antagningsenheten och berättade att hon redan sänt in intygen. Hon fick beskedet att hon inte behövde oroa sig. Hon har sedermera förstått att intygen skulle sändas direkt till Göteborgs universitet men eftersom ansökan skulle sändas till VHS var det naturligt att skicka dem dit. Hon anser att VHS borde ha vidarebefordrat handlingarna till universitetet.

Universitetet avstyrkte i ett yttrande bifall till överklagandet och uppgav därvid bl.a. följande. R har uppenbarligen skickat sina handlingar till VHS istället för universitetet. Några sådana handlingar finns dock inte i VHS:s databas.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 7 kap. 19 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att den som vill antas till grundläggande högskoleutbildning skall anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Vid sin prövning beaktar nämnden endast sådana merithandlingar som inkommit vid ansökningstidens utgång eller inom särskilt angiven kompletteringstid.

Enligt universitetets kurskatalog skall anmälan till kurser göras till Göteborgs universitet och komplettering skall vara inlämnad senast den 1 december 2002. R har anfört att hon skickat sina kursintyg till VHS. R har således inte inom angiven tid eller i den ordning som universitetet bestämt styrkt att hon uppfyller kraven för särskild behörighet avseende de aktuella kurserna. Mot bakgrund härav, och då skäl för att medge undantag från behörighetsvillkoren inte föreligger, skall överklagandet avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.