Beslut 2003-01-27 (reg.nr 32-51-03)

Fråga om åberopade kurser i juridik vid Södertörns högskola har givit särskild behörighet till kursen Handelsrätt D vid Uppsala universitet.

Ärendets bakgrund

PP sökte inför vårterminen 2003 till kursen Handelsrätt D vid Uppsala universitet. Universitetet förklarade i beslut att han inte uppfyllde kravet på särskild behörighet för tillträde till kursen, Handelsrätt C eller motsvarande, och medgav inte heller dispens.

Yrkande m.m.

PP överklagade universitetets beslut och framförde bland annat följande. Han har fått information om att han var behörig att söka kursen då han har läst juridik på C-nivå vid Södertörns högskola. Vid ansökningstillfället bifogade han inget dokument för att styrka sin särskilda behörighet, då institutionen sagt att behörighet skulle styrkas i samband med uppropet. Han har till överklagandet bifogat dokument som styrker hans behörighet.

Universitetet anförde i yttrande bland annat följande. Av ett bifogat yttrande från studierektor GL vid institutionen för Handelsrätt framgår bl.a. följande. Särskilt behörighetskrav till kursen är Handelsrätt C eller motsvarande. Med motsvarande åsyftas att den sökande skall ha genomgått och erhållit godkänt betyg på kurser med handelsrättsligt ämnesinnehåll om minst 50 poäng. Den sökande skall också ha skrivit en handelsrättslig uppsats om tio poäng med godkänt resultat. PP har vid Södertörns högskola läst kursen Europa, staten och den offentliga rätten, 40 poäng och delkursen Teori och metod, 10 poäng, inom kursen Komparativ rätt, 20 poäng. Bedömningen är att de kurser som PP läst vid Södertörns högskola inte har den inriktning på företagandets situation och grad av handelsrättsligt ämnesinnehåll att de kan anses motsvara Handelsrätt C.

Överklagandenämnden yttrade

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan, som inte finner skäl att frångå universitetets ställningstagande, avslår överklagandet.