Beslut 2003-01-27 (reg.nr 32-2-03)

Särskild behörighet till kurs i autismspektrumstörning. Fråga om ett behörighetsvillkor var förenligt med högskoleförordningens bestämmelser då villkoret avvek från standardbehörigheterna och universitetet saknade tillstånd för sådan avvikelse.

Ärendets bakgrund

F sökte inför vårterminen 2003 till kursen Autismspektrumstörning, 20 poäng vid Örebro universitet. Universitetet förklarade i beslut att han inte uppfyllde kravet på särskild behörighet för tillträde till kursen. Universitetet medgav inte heller dispens.

Yrkande m.m.

F överklagade universitetets beslut och anförde bland annat att han hade styrkt sin särskilda behörighet i samband med ansökan.

Universitetet anförde i yttrande bland annat följande. Den särskilda behörigheten för kursen är arbetsgivarintyg som styrker arbete med människor med autism i minst ett år, alternativt intyg som styrker föräldraskap till barn med autism. Något sådant intyg fanns inte med ansökan och F har inte heller kompletterat med intyg som styrker den särskilda behörigheten.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 7 kap. 8 och 9 §§ högskoleförordningen (1993:100) framgår att i fråga om utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan anges kraven i en s.k. standardbehörighet. Högskoleverket meddelar föreskrifter om vilka standardbehörigheter som skall finnas. I fråga om utbildningar som inte leder till en yrkesexamen bestämmer högskolan vilka standardbehörigheter som skall gälla. Högskoleverket får lämna tillstånd till en högskola att för en viss utbildning ställa andra krav än sådana som anges i standardbehörigheter.

Kursen Autismspektrumstörning, 20 poäng, är enligt kursplanen (fastställd av nämnden för Institutionen för samhällsvetenskap 2002-01-29) en A-kurs. För att bli antagen kräver universitetet att den sökande har grundläggande behörighet för högskolestudier och dessutom ett års arbetslivserfarenhet av autism, vilket innebär att man skall ha arbetat (direkt, som arbetsledare eller administratör) med barn, ungdom eller vuxna med autism. Jämställt med arbetslivserfarenhet är att man är förälder till ett barn med autism eller att man själv har funktionshindret.

Enligt uppgift från universitetet hänför sig inte det särskilda behörighetskravet till en standardbehörighet. Enligt uppgift från Högskoleverket har Örebro universitet inte tillstånd att för denna kurs ställa andra krav än sådana som anges i en standardbehörighet.

Örebro universitet har inte uppställt krav på särskild behörighet som innebär tidigare högskolestudier för att antas till den aktuella kursen. Nämnden konstaterar därför inledningsvis att ifrågavarande utbildning är en sådan utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan. Universitetet kan därför inte ställa upp andra krav på särskild behörighet än de standardbehörigheter, som gäller för utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan. Universitetet har inte ett sådant tillstånd från Högskoleverket som är nödvändigt för att få ställa andra krav än som anges i en standardbehörighet. Det krav på särskild behörighet som ställts upp för kursen är således inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Skäl föreligger därför inte att på denna grund vägra F behörighet till sökt utbildning. Då han i övrigt uppfyller behörighetskraven skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar F behörig till kursen Autismspektrumstörning, 20 poäng.