Beslut 2002-11-15 (reg.nr 31-920-02)

Särskilt behörighetsvillkor avseende 40 poäng i ett ämne (A- och B-nivån). Fråga om åberopad utbildning från finländsk yrkeshögskola motsvarade detta krav.

Ärendets bakgrund

Z sökte till påbyggnadsutbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap, 80 poäng, vid Umeå universitet. Universitetet bedömde att hon saknade särskild behörighet och medgav inte heller undantag från det särskilda behörighetskravet.

Yrkande m.m.

Z överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. följande. Hon har studerat vid Vasa yrkeshögskola i Finland, enheten för företagsekonomi och turism, utbildningsprogrammet inom biblioteks- och kommunikationstjänster i 130 studieveckor. Egentligen har hon endast studerat två ämnen där, nämligen företagsekonomi och bibliotekstjänster. Från februari 2002 arbetar hon på huvudbiblioteket i Vasa som vikarierande biblioteksbiträde.

Umeå universitet avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Z har ej inkommit med handlingar som styrker den särskilda behörigheten avseende 40 poäng i ett ämne motsvarande A- och B-nivå i avslutade kurser. Detta efter hörande med institutionen för företagsekonomi och institutionen för sociologi. Dispens beviljas ej.

Överklagandenämnden inhämtade yttrande från Högskoleverket.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt utbildningsplan för den sökta utbildningen är särskilt behörighetsvillkor bl.a. minst 40 poäng i ett ämne (A- och B-nivå) eller motsvarande fördjupning.

Av utredningen framgår att Z har studerat vid Vasa yrkeshögskola på ett utbildningsprogram inom biblioteks- och kommunikationstjänster i 130 studieveckor. Högskoleverket har i sitt yttrande framfört att Z:s utbildning får anses motsvara en fördjupning i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i tillräcklig omfattning för att kunna tillgodogöra sig sökt utbildning.

Nämnden delar universitetets bedömning att Z inte har visat att hon har fullgjort studier motsvarande 40 poäng i företagsekonomi. Med hänsyn till Högskoleverkets yttrande och övrig utredning finner nämnden dock att hon har visat att hennes tidigare studier i allt väsentligt motsvarar en sådan omfattning och fördjupning i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap att det uppställda behörighetsvillkoret får anses vara uppfyllt. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att Z är behörig till sökt utbildning vid Umeå universitet.