Beslut 2002-10-11 (reg.nr 31-753-02)

Särskild behörighet. Fråga om tolkning av standardbehörigheten D.3. Kravet på ett års arbetslivserfarenhet.

Ärendets bakgrund

W sökte till Psykologprogrammen vid universiteten i Göteborg, Linköping och Umeå. Universiteten bedömde henne som obehörig, eftersom hon inte hade styrkt det särskilda behörighetskravet avseende ett års arbetslivserfarenhet. Hon medgavs inte heller undantag från behörighetskravet.

Yrkande m.m.

W överklagade beslutet och anförde därvid bl.a. följande. Enligt hennes beräkningar uppgår hennes arbetslivserfarenhet till över 12 månader heltid.Universiteten avstyrkte bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. W uppfyller inte kravet på ett års arbetslivserfarenhet (heltid). Hon har bifogat handlingar som styrker endast 8 månader och 27 dagar. VHS hade tidigare felaktigt registrerat perioden den 14 januari - 30 april 2002 som 100 procent. Dispens har ej beviljats.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 9 § högskoleförordningen (1993:100) meddelar Högskoleverket föreskrifter om vilka standardbehörigheter som skall gälla för utbildningar som leder till vissa yrkesexamina. Enligt Högskoleverkets föreskrifter om standardbehörigheter (HSVFS 1996:21) skall standardbehörigheten D.3 gälla vid antagning till utbildning som leder till psykologexamen. Härvid krävs, förutom vissa ämneskunskaper, ett års arbetslivserfarenhet.

Överklagandenämnden för högskolan har i ett tidigare avgörande funnit att denna standardbehörighet skall tolkas på så sätt att behörighetsvillkoret avseende arbetslivserfarenhet är uppfyllt om den sökande styrker sammanlagt ett års arbetslivserfarenhet på minst halvtid (beslut 1998-12-16, reg.nr. 31-1135-98).

Överklagandenämnden gör följande bedömning. Av intyg från Hemgårdens äldrecenter framgår inte arbetets omfattning. Intyg avseende kommunal ungdomspraktik styrker inte halvtid under perioden fr.o.m. februari t.o.m. första veckan i april 2002. W har därmed inte med ingivna handlingar styrkt att hon arbetat minst halvtid under denna period. Hon kan därför inte anses uppfylla kravet på sammanlagt ett års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.