Beslut 2002-08-15 (reg.nr 32-487-02)

Fråga om särskilt behörighetskrav gällande utlandsvistelse är förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Antagning till lärarutbildning.

Ärendets bakgrund

G sökte inför höstterminen 2002 till lärarprogrammet 60 poäng för undervisning i grundskolans senare del (fördjupning i spanska) vid Uppsala universitet. I samband med härmed ansökte han om dispens från kravet på fem veckors sammanhängande vistelse i språkområdet. Universitetet förklarade i beslut att han inte styrkt de särskilda förkunskapskraven för tillträde till utbildningen och medgav inte heller dispens.

Yrkande m.m.

G överklagade universitetets beslut och anförde bl.a. följande. Av kurskatalogen framgick inte att fem veckors vistelse i relevant land för främmande land krävdes. Han fick reda på detta sent och sökte därför dispens.Universitetet anförde i ett yttrande bland annat följande. För särskild behörighet till Lärarprogrammet 60 poäng (med inriktning mot grundskolans senare del) krävs en akademisk grundutbildning om minst 120 poäng, vari ingår en fördjupning till minst 60 poäng i relevant ämne. Om främmande språk (engelska, franska, spanska eller tyska) ingår i utbildningen krävs minst fem veckors sammanhängande dokumenterad vistelse - studier eller arbete - inom språkområdet. Inför urvalet saknades fortfarande behörigheten i Svenska. Universitetet anser att G inte uppfyller behörighetskravet om fem veckors sammanhängande utlandsvistelse och förklarades därför obehörig till sökt utbildning. Då inget inkommit som förändrar universitetets bedömning avstyrker Uppsala universitet bifall.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) krävs för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

Av 7 kap. 7 § högskoleförordningen följer att de krav på särskilda förkunskaper som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenterna skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse:

  • kunskaper från eller en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper,
  • kunskaper från en eller flera högskolekurser,
  • andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Högskolan bestämmer vilka krav som skall ställas enligt första stycket i fråga om utbildningar som inte vänder sig nybörjare i högskolan.

För särskild behörighet till den sökta utbildningen krävs bland annat att den sökande utöver 60 poäng i aktuellt främmande språk uppfyller kravet på minst 5 veckors sammanhängande dokumenterad utlandsvistelse - studier eller arbete - inom språkområdet.

Överklagandenämnden har i ett beslut den 7 september 2001 (reg.nr 49-276-01) uttalat att det i ärendet uppställda kravet på 16 veckors sammanhängande dokumenterad utlandsvistelse inom språkområdet inte kunde anses vara helt nödvändigt för att studenten skulle kunna tillgodogöra sig den aktuella utbildningen. Kravet var således inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser.

Överklagandenämnden konstaterar att ifrågavarande utbildning inte vänder sig till nybörjare i högskolan och att Uppsala universitet därför kan bestämma vilka krav på särskilda förkunskaper som skall ställas. Såsom framgår av bestämmelsen i högskoleförordningen får universitetet endast uppställa krav som är helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Överklagandenämnden finner att kravet på minst fem veckors sammanhängande dokumenterad utlandsvistelse inom språkområdet inte kan anses vara helt nödvändigt för att studenten skall kunna tillgodogöra sig den aktuella utbildningen. Kravet är således inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser. Skäl föreligger därför inte att på denna grund förklara G obehörig till sökt utbildning. Då han i övrigt uppfyller behörighetskraven skall överklagandet bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan förklarar, med bifall till överklagandet, att G är behörig vid antagningen till lärarprogrammet, 60 poäng, med inriktning mot grundskolans senare del höstterminen 2002