Beslut 2002-08-15 (reg.nr 32-370-02)

Handläggningen av antagningsärende. Universitetet skickade en skrivelse till den sökande med begäran om komplettering av ansökan. Fråga om utformningen av universitetets skrivelse.

Ärendets bakgrund

Z sökte till sommarkursen Handelsrättslig översiktskurs, 10 poäng, vid Uppsala universitet. Universitetet beslutade att stryka honom från kursen med motiveringen att han inte i tid kompletterat sin anmälan med uppgifter om behörighet.

Yrkande m.m.

Z överklagade beslutet i skrivelse den 23 april 2002 och anförde bland annat följande. Han har blivit orättvist behandlad av antagningsenheten på universitetet. Han befann sig under tio dagars tid på träningsläger med landslaget i friidrott. Under den tiden fick han ett brev från antagningsenheten där han fick i uppgift att "omgående" skicka en fullständig kopia på avgångsbetyget. När han kom hem från träningslägret skickade han "omgående" en ny kopia till antagningsenheten med ett fullständigt avgångsbetyg. Den 18 april 2002 fick han ett nytt brev från antagningsenheten där det stod att hans ansökan strukits från kursen i sommar på grund av att han inte skickade kompletteringen i tid. Men någon deadline var ju inte utsatt, endast "omgående", vilket ju är ett relativt begrepp. Han skickade verkligen in kompletteringen omgående.

Universitetet vidhöll sitt ställningstagande i ett yttrande, som inkom till Överklagandenämnden den 9 juli 2002 tillsammans med handlingarna i ärendet, och anförde härvid bland annat följande. På Z:s betygskopia saknades angivande om att det var ett avgångsbetyg, namnet på skolan, utfärdandedatum, specialarbetets titel samt rektors underskrift. Z ombads därför i brev den 28 mars 2002 att skicka in kopia av hela avgångsbetyget. Då något betyg ej inkom före urvalet den 11 april ströks Z från sökt kurs.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 7 kap. 19 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att den som vill antas till grundläggande högskoleutbildning skall anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Med hänsyn till detta stadgande beaktar nämnden vid prövningen av behörighetsärenden i regel endast sådana merithandlingar som inkommit vid ansökningstidens utgång eller inom särskilt angiven kompletteringstid. Denna praxis skall dock ses mot bakgrund av att universitet och högskolor i ansökningsblanketter eller utbildningsinformationen tydligt brukar ange vad som gäller beträffande kompletteringar och/eller att universitet och högskolor särskilt brukar anmoda den sökande att inom viss tid komplettera bristfälliga ansökningar.

Av det anförda samt av allmänna rättssäkerhetsskäl följer att ett universitet eller en högskola vid begäran om komplettering tydligt bör ange inom vilken tid den begärda handlingen skall ha inkommit till myndigheten för att kunna beaktas.

I universitetets skrivelse till Z anges "För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du omgående skicka in en kopia av hela ditt avgångsbetyg". Skrivelsen är inte daterad. I skrivelsen anges inte heller när den begärda kompletteringen senast skulle ha inkommit till myndigheten. Genom denna otydlighet som vidlåder begäran om kompletteringen får universitetet anses ha brustit i handläggningen av Z:s ansökan.

[Ärendet avskrevs därefter av Överklagandenämnden eftersom den sökta sommarkursen redan pågått en längre tid och dessutom skulle avslutas inom kort. Red.anm.]