Beslut 2002-03-01 (reg.nr 32-49-02)

De särskilda behörighetsvillkoren hade inte fastställts i behörig ordning. Överklagandet bifölls.

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet förklarade Göteborgs universitet att Y inte uppfyllde behörighetskraven för att antas till praktisk-pedagogisk utbildning, 40 poäng, för gymnasielärare, allmän inriktning, distansutbildning, halvfart, i ej preciserade undervisningsämnen.

Yrkande m.m.

Y överklagade beslutet och, som det fick förstås, yrkade att bli förklarad behörig till sökt utbildning.Universitetet avstyrkte i yttrande bifall till överklagandet och anförde att Y inte uppfyllde de särskilda behörighetskraven för utbildningen.

Efter anmodan av överklagandenämnden yttrade sig universitetet i frågan om de särskilda behörighetsvillkoren för utbildningen.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Ärendet gäller tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Överklagandenämnden skall härvid pröva om Y uppfyller behörighetskraven till sökt utbildning. Överklagandenämnden prövar däremot inte i detta sammanhang om hon uppfyller kraven för examen.

Enligt 7 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) krävs för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning att den sökande har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven. Av 7 kap. 7 § högskoleförordningen framgår att högskolan bestämmer vilka särskilda behörighetskrav som skall ställas i fråga om utbildningar som inte vänder sig till nybörjare i högskolan.

De särskilda behörighetsvillkor som kan gälla för tillträde till grundläggande högskoleutbildning anses ha karaktären av föreskrifter. Mot denna bakgrund är det viktigt — inte minst av rättssäkerhetsskäl — att dessa villkor på ett tydligt sätt fastställs av behörigt beslutsorgan vid lärosätet.

Överklagandenämnden har anmodat Göteborgs universitet att inkomma till nämnden med de bestämmelser som anger de särskilda behörighetskraven för aktuell utbildning samt inkomma med handlingar som styrker att dessa behörighetskrav fastställts av behörigt organ vid universitetet. Vad universitetet anfört och vad som i övrigt framkommit i ärendet visar dock inte att universitetet i behörig ordning fastställt några särskilda behörighetsvillkor för sökt utbildning.

På grund härav och då Y:s grundläggande behörighet inte har ifrågasatts finner överklagandenämnden att det inte föreligger rättslig grund för att förklara Y obehörig till utbildningen. Överklagandet skall därför bifallas.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar att Y har behörighet till sökt utbildning vårterminen 2002.