Beslut 2002-01-25 (reg.nr 32-51-02)

Grundläggande behörighet. Fråga om undantag. Engelska.

Ärendets bakgrund

Genom det överklagade beslutet förklarade Högskolan i Trollhättan/Uddevalla att L saknade behörighet till kursen Vård och behandling vid smärta, 5 poäng, eftersom hon inte hade styrkt kravet på Engelska A inom ramen för den grundläggande behörigheten för högskolestudier.

Yrkande m.m.

L överklagade beslutet och yrkade på dispens från kravet på grundläggande behörighet. Till stöd härför anför hon att hon erhöll dispens när hon genomförde sin grundutbildning till sjuksköterska.

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla vidhöll sitt tidigare ställningstagande och anförde därvid att L trots uppmaning därom ej inkommit med handlingar som styrkt den grundläggande behörigheten avseende Engelska A. Skäl att medge L undantag från kravet på Engelska A förelåg ej

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Enligt 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola om det finns skäl besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från behörighetsvillkoren skall göras för sökande som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.

Av handlingarna i ärendet framgår att L 1990 erhöll en sjuksköterskexamen om 80 poäng. Hon har sedan dess arbetet inom vård och omsorg. Hon har även läst kursen Omvårdnad och dokumentation, 5 poäng, och kursen Handledningsmetodik, 5 poäng.

Enligt uppgifter från Högskolan Trollhättan/Uddevalla ingår det på ifrågavarande kurs ingen obligatorisk litteratur på engelska.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar att L inte uppfyller villkoren för grundläggande behörighet enär hon inte har styrkt kravet på Engelska A. Nämnden finner emellertid vid en samlad bedömning av vad som framkommit ärendet att L får anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig kursen utan att uppfylla behörighetsvillkoret. Hon skall därför beviljas undantag från kravet på Engelska A inom ramen för grundläggande behörighet.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet på så sätt att L beviljas undantag från kravet på Engelska A, vid antagningen till kursen Vård och behandling vid smärta, 5 poäng, vårterminen 2002.