Beslut 2002-01-15 (reg.nr 32-24-02)

Handläggningen av antagningsärende. Myndighets serviceskyldighet. Fråga om universitetet borde ha begärt in komplettering från den sökande (2).

Ärendets bakgrund

G ansökte till kurs i matematik (kurspaket MAN001 och MAN100). Göteborgs universitet bedömde honom som obehörig, eftersom han inte hade styrkt det särskilda behörighetskravet avseende Matematik D. Han medgavs inte heller dispens från det särskilda behörighetskravet.

Yrkande m.m.

G överklagade beslutet och anförde därvid i huvudsak följande. Han har till ansökan bifogat handlingar som styrker hans behörighet. Dels ett avgångsbetyg från gymnasiet 1982, vilket styrker hans grundläggande behörighet och dels ett betygssammandrag från Vasa Komvux 2001, som styrker att han har läst Matematik D, vilket ger särskild behörighet. Eftersom han var osäker om det räckte med ett betygssammandrag angav han särskilt på ansökan att han var osäker och att universitetet skulle höra av sig om ansökan behövde kompletteras. Då han inte hörde något från antagningsenheten utgick han från att betygssammandraget var giltigt. I annat fall borde antagningsenheten ha kontaktat honom. Det framgår inte heller av texten i kurskatalogen att intyg alltid måste vara i form av en officiell betygshandling.

Göteborgs universitet vidhöll sitt tidigare ställningstagande och anförde därvid i huvudsak följande. För tillträde till den aktuella utbildningen krävs bl.a. matematik kurs D. I samband med ansökan inkom G med ett betygsammandrag vilket ej gäller som officiellt betyg. På anmälningsblanketten har G noterat att han avser att komplettera sin behörighet före den 1 december 2001. Av det skälet utsändes inget kontrollbesked från antagningsenheten. Något officiellt betyg har ej inkommit. Det särskilda behörighetskravet är för övrigt helt nödvändigt för att tillgodogöra sig utbildningen.

G inkom till överklagandenämnden med ett samlat betygsdokument som utvisade att han uppfyllde kravet om Matematik D eller motsvarande.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 4 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) framgår bland annat följande. Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Bestämmelsen innebär att myndigheterna skall hjälpa enskilda att ta tillvara sin rätt i förvaltningsärenden. Det kan till exempel gälla upplysningar om vilka kompletteringar som behövs för att den enskilde bäst skall kunna ta tillvara sin rätt i ett ansökningsärende. Denna vägledningsskyldighet gäller i princip oberoende av begäran (jfr Nya förvaltningslagen med kommentarer, 5 uppl., sid. 52 ff).

Av 7 kap. 19 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att den som vill antas till grundläggande högskoleutbildning skall anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Med hänsyn till detta stadgande beaktar nämnden vid prövningen av behörighetsärenden i regel endast sådana merithandlingar som inkommit vid ansökningstidens utgång eller inom särskilt angiven kompletteringstid. Denna praxis skall dock ses mot bakgrund av att universitet och högskolor i ansökningsblanketter eller utbildningsinformationen tydligt brukar ange vad som gäller beträffande kompletteringar och/eller att universitet och högskolor särskilt brukar anmoda den sökande att inom viss tid komplettera bristfälliga ansökningar.

Av utredningen i ärendet framgår att G till sin ansökan bifogat ett särskilt meddelande där han ber Göteborgs universitet höra av sig till honom om det bifogade betygssammandraget ej godtages som betygsunderlag. Såvitt framgår har universitetet inte anmodat honom komplettera sin ansökan.

Mot bakgrund härav borde Göteborgs universitet, med hänsyn till den i 4 § förvaltningslagen stadgade serviceskyldigheten, åtminstone ha upplyst G att ansökningshandlingarna behövde kompletteras med annat betygsunderlag. På så sätt hade han kunnat ta tillvara sin rätt i ärendet. Att antagningsförfarandet innebär masshantering av ansökningsärenden förändrar inte universitetets åliggande (jfr Hellners och Malmqvist, sid. 57—58 samt Högskoleverkets tillsynsbeslut 1999-06-22, reg.nr 31-2295-98).

Nämnden konstaterar att den angivna bristen i handläggningen kan ha påverkat utgången i ärendet. Vid sådant förhållande skall Göteborgs universitet behandla ärendet på nytt.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Göteborgs universitet för ny behandling.