Beslut 2002-01-15 (reg.nr 32-18-02)

Handläggningen av antagningsärende. Myndighets serviceskyldighet. Fråga om universitetet borde ha begärt in komplettering från den sökande (1).

Ärendets bakgrund

F sökte till kursen Det civila samhället och världens överlevnadsfrågor, 5 poäng. Uppsala universitet bedömde honom som obehörig, eftersom han inte hade styrkt det särskilda behörighetskravet avseende 40 poäng högskolestudier.

Yrkande m.m.

F överklagade beslutet och anförde därvid bland annat följande. Hans anmälan till kursen Det civila samhället och världens överlevnadsfrågor har strukits, enär han ej inom rätt tid inkommit med kompletteringar. Han anser detta vara fel då han inte erhållit någon begäran om komplettering från universitetet.

Uppsala universitet vidhöll sitt tidigare ställningstagande och anförde därvid i huvudsak följande. Det särskilda behörighetskravet för kursen Det civila samhället och världens överlevnadsfrågor, 5 poäng, är 40 poäng högskolestudier. I sin ansökan uppgav F att han skulle komplettera sin ansökan med poäng tagna vid annan högskola. Ingen sådan komplettering har inkommit till antagningsenheten, varför F:s anmälan till ovan nämnda kurs strukits.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 4 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) framgår bland annat följande. Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Bestämmelsen innebär att myndigheterna skall hjälpa enskilda att ta tillvara sin rätt i förvaltningsärenden. Det kan till exempel gälla upplysningar om vilka kompletteringar som behövs för att den enskilde bäst skall kunna ta tillvara sin rätt i ett ansökningsärende. Denna vägledningsskyldighet gäller i princip oberoende av begäran (jfr Nya förvaltningslagen med kommentarer, 5 uppl., sid. 52 ff).

Av 7 kap. 19 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att den som vill antas till grundläggande högskoleutbildning skall anmäla detta inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Med hänsyn till detta stadgande beaktar nämnden vid prövningen av behörighetsärenden i regel endast sådana merithandlingar som inkommit vid ansökningstidens utgång eller inom särskilt angiven kompletteringstid. Denna praxis skall dock ses mot bakgrund av att universitet och högskolor i ansökningsblanketter eller utbildningsinformationen tydligt brukar ange vad som gäller beträffande kompletteringar och/eller att universitet och högskolor särskilt brukar anmoda den sökande att inom viss tid komplettera bristfälliga ansökningar.

Av utredningen i ärendet framgår att F på anmälningsblanketten har angivit som särskilt meddelande till antagningsenheten att han vid den tidpunkten studerade vid SLU och hade för avsikt att komplettera med ytterligare poäng. Såvitt framgår har han inte inkommit med ytterligare handlingar som styrker att han uppfyller den särskilda behörigheten om 40 högskolepoäng. Det får anses ankomma på den sökande att inom föreskriven tid styrka sin behörighet. Mot bakgrund härav och då F angivit att ytterligare betygshandlingar skulle inkomma kan inte Uppsala universitet haft någon skyldighet jämte 4 § förvaltningslagen att begära in kompletteringar.

Överklagandenämnden finner att F inte har styrkt sin särskilda behörighet till sökt utbildning. Det har inte framkommit sådant handläggningsfel som medför att det överklagande beslutet skall undanröjas på formell grund. Överklagandet skall därför avslås.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan avslår överklagandet.