Beslut 2001-11-02 (reg.nr 31-535-01)

Grundläggande behörighet. Fråga om det fanns skäl att underkänna ett utfärdat slutbetyg från gymnasiet då den sökande inte fullgjort specialarbete.

Ärendets bakgrund

Z sökte inför höstterminen 2001 till Lärarutbildningen, inriktningen barn/ungdom, 140 poäng, vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Hennes ansökan hanterades i den samordnade antagningen vid verket för högskoleservice (VHS). Högskolan förklarade i beslut att hon var obehörig till sökt utbildning eftersom hon inte uppfyllde kravet på grundläggande behörighet. Högskolan medgav inte heller undantag från behörighetsvillkoret.

Yrkande m.m.

Z överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Vid kontakt med VHS har framkommit att hon har bedömts som obehörig eftersom hon saknar slutbetyg i specialarbete. Anledningen till att hon inte gjort något specialarbete var att gymnasieskolans syokonsulent uppgav att vuxenstuderande inte behöver göra något sådant arbete.Högskolan i Trollhättan/Uddevalla vidhöll sitt tidigare ställningstagande och anförde följande. Z uppfyller inte kravet på grundläggande behörighet eftersom hon saknar specialarbete i sitt slutbetyg från gymnasiet. Hon har inte heller kompletterat med betyg i specialarbete.

Överklagandenämnden yttrade

Skäl:

Av 7 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom SFS 1996:984) framgår bland annat följande. Grundläggande behörighet har den som fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.

Av utredningen i ärendet framgår att Z har genomgått barn- och fritidsprogrammet vid Melleruds gymnasium. Gymnasieskolan har utfärdat ett slutbetyg till henne daterat den 8 juni 2001.

Överklagandenämnden för högskolan konstaterar att Z har fått ut ett slutbetyg av behörigt organ, Melleruds gymnasium, och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. I ärendet har inte framkommit sådana särskilda skäl som medför att det utfärdade betygsdokumentet skall underkännas. Z skall därmed anses uppfylla kravet på grundläggande behörighet för högskolestudier.

Nämndens avgörande:

Överklagandenämnden för högskolan bifaller överklagandet och förklarar Z grundläggande behörig vid antagningen till Lärarutbildningen, inriktningen barn/ungdom, 140 poäng, höstterminen 2001.